Vg2_gml_ELE_ÅPEN_TRÅDLØS-TOVEIS

Åpen TRÅDLØS installasjon med dobbel trykknapp og to lys

Kompetansemål:

  • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for belysning beregnet for boliger og mindre foretningsbygg
  • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
  • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
  • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
  • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
  • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
  • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
  • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
  • utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
  • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll  

Innledning:

På et mindre kontorbygg ønsker eieren å ha to forskjellige lys på hvert kontor. Nå er det en enpolt bryter som styrer et lys i taket. Eieren ønsker at ditt firma skal utbedre slik at den enpolte lysbryteren blir byttet ut mot en serievender som kan tenne to forskjellige lys på hvert kontor. Eieren har blitt fortalt at trådløs installasjon er en rask måte å løse rehabilitering på. Eieren ønsker derfor at firmaet du jobber i skal bruke trådløse brytere.

Trådløs installasjon: ved trådløs installasjon trenger en ikke å trekke kabel til lysbryteren. I stedet skrur eller limer vi fast en dobbel trådløs trykknapp. I tillegg monteres en aktuator mellom fordelingsskapet og belysningen. Det er aktuatoren som slår av og på strømmen til belysningen. I denne installasjon trengs det to aktuatorer. En til hver lampe.

Se info om smarte løsninger.
Se info om det trådløse alternativet.
Se info om produktoversikt.
Brosjyre om trådløs styring med Xcomfort. 
Se info om Xcomfort.

Les om intelligent styring av lys i Energi- og styresystemer Vg1.

Trådløse brytere – dobbel RF-trykknapp: dobbel trykknapp som fungerer som lysbryter nr 5 (serievender). Trykknappen sender ut radiosignaler til to forskjellige mottakere. Mottakeren heter aktuator.
Aktuator: aktuator er mottakeren som slår av og på spenningen til belysningen. Aktuatoren kan være et relé eller en dimmer. Aktuatorene monteres i koblingsbokser eller lignende. Aktuatoren styres med et radiosignal fra en sender. For eksempel en trådløs trykknapp. Aktuatoren kan for eksempel være et enpolt relé, topolt (allpolt) relé eller dimmer.
Koblingsboks: boks for å montere aktuator. Husk på at den må være stor nok til å koble og montere aktuatoren.
10A vern: det skal alltid monteres jordfeilautomat når det er nyinstallasjoner. Det er viktig at utløsestrømmen og utløsetiden testes i sluttkontrollen. Se film om Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid og les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
Fordelingsskap: fordelingsskapet kalles også for sikringsskap.
PR-kabel: kabel som er lagd for å være lett å forlegge pent på vegg. Det trekkes kabel frem til koblingsboks og belysning. Det trengs ikke noen kabel til den trådløse bryteren.
Klammer: hvit klammer som passer til P-kabel. Husk på at det er forsjellig klammer til oval kabel og til rund kabel. I tillegg må det brukes rett klammer til rett tverrsnitt på kabelen – 1,5 mm2 eller 2,5 mm2.

Planlegging


Husk på å spare på noter fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel)


Din oppgave:

Du skal i denne oppgaven lage dokumentasjon før og etter installasjonen. Vi som elektrikere er pålagt å lage dokumentasjon Se fel §12.  Dokumentasjonen er til for vår egen sikkerhet og at vår installasjon blir uten feil og mangler.
Hvis du har gjort oppgaven med lysbryter nr 5 (serievender) kan du beholde deler av denne og montere en dobbel trådløs bryter / trykknapp og to aktuatorer. Fjern lysbryter nr 5 (serievender) og kabelen som går til lysbryteren og monter i stedet den trådløse trykknappen. Bruk en passende koblingsboks til aktuatorene mellom fordelingskapet og belysningen.
Hvis ikke har oppgaven med lysbryter nr 5 (serievender) montert så lager du en helt ny oppgave. 

Uansett må du lage dokumentasjonen på nytt! 

Tidsplan:

* Lag en tidsplan for din oppgave på skjema. Tidsbruken blir forskjellig om du har en oppgave du skal utbedre eller om du skal lage en helt ny.

Risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
Arbeidet – En del er der du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

Risikovurdering: arbeidet
Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontakter. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller andre farer. Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les §16 i fel om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen

Tegninger:

* Lag en arrangementtegning over hvordan du har tenkt å installere oppgaven på din vegg. Husk at du kan montere trykknappen akkurat hvor du vil. Bare det ikke er for lang avstand.

* Lag et enlinjeskjema over oppgaven du skal montere på din vegg.

* Hvis du vil, kan du / bør du lage et flerlinjeskjema for at det skal være litt lettere å koble.

Beregninger:

Du skal beregne og dokumentere ledertverrsnitt ut fra kundens ønske om vernets størrelse. Dokumentasjonen skal være for kundens tenkte installasjon. Dette for at du skal få realistiske verdier.
Denne installasjonen skal være på et kontor. Da skal ”skjema for bedrift” brukes for å beregne ledere og vern.
– Læreren forteller deg lengde på den lengste kabelen.
– Læreren forteller den laveste kortslutningsstrøm som er i enden på den lengste kabelen.
* Bruk skjema for bedrift for å beregne og dokumentere at du har rett tverrsnitt på kabelen i forhold til vernet.

Materielliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema
Trådløse brytere – dobbel RF-trykknapp
Aktuator
Koblingsboks
10A vern 
Fordelingsskap
PR-kabel
– Klammer: enstift og tostift
Lamper
Lysrørsarmatur

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!


Montasje

* Fyll ut risikovurdering ”rapport fra risikovurderingen” – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har skjønt hvert punkt. Les veiledningen.

* Monter trådløs trykknapp, koblingsbokser til aktuatorene og belysningen ut fra tegningene du har laget.

* Trekk kabel fra fordelingsskapet frem til koblingsboksene og videre til belysningen.

* Koble aktuatorene og lampene.

Testing

* Mål isolasjonsresistansen – notér verdien. Se film om isolasjonsresistans. Les Energi- og styresystemer Vg1.

* Mål kontinuiteten – notér verdien. Se film om kontinuitet. Les Energi- og styresystemer Vg1.

* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.

* PROGRAMMERING: Se liten veileding eller større dokumentasjon for å programmere den trådløse trykknappen med aktuatorene.

* Test anlegget.

* Fjern den trådløse trykknappen og finn ut hvor langt du kan gå fra din installasjon og at trykknappen fortsatt virker. Hvis du har mulighet, prøv forskjellige typer av vegger og prøv trykknappen fra andre etasjer.

Feilsøking
 * Bryt spenningen og feilsøk hvis ikke installasjonen virker.

* En medelev lager feil på din installasjon – du feilsøker og utbedrer feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Utfør en sluttkontroll av din installasjon.
Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

Se film: Verifikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid, Minste kortslutningsstrøm, Høyeste kortslutningsstrøm

SE FILM OM “5 SIKRE”

* Bruk “5 sikre”– måling/prøving og visuell kontroll. Fyll ut alle verdier – husk på å kommentere.

Kursfortegnelse

Lag kursfortegnelse for din installasjon.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet.

FDV-dokumentasjon

Ved installasjoner på bedrifter skal det leveres FDV-dokumentasjon til eier av anlegget.
* Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret.
Linker for å komme til FDV-dokumentasjon: trådløs trykknapp, PR kabel, enstift- og tostift-klammer, koblingsboks, 10A jordfeilautomat, fordelingskap og lampe

Utstyrsdokumentasjon

Les om CE merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema

Brukerveiledning

* Lag en EGEN brukerveiledning for programmeringen slik at kunden selv har mulighet til å forandre på hvilken aktuator som hører til hvilken trykknapp. Husk på og bruk et språk slik at kunden har mulighet til å forstå brukerveiledningen.
Det er også viktig at du forklarer hvordan og hvor ofte kunden skal teste jordfeilbryteren i jordfeilautomaten.

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring
* Lag en samsvarserklæring. Bruk ”5 sikre”

All dokumentasjon som er laget skal leveres kunden (lærer). 

Vurdering

Min innsats:

* Hvordan var mitt planlagte tidsforbruk i forhold til virkelig tidsforbruk? Hvis det er forskjell, hva er grunnen? Skriv en kort begrunnelse.

* Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.

* Hva var det som var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse hvorfor det var bra.

* Hva kan jeg gjøre bedre neste gang jeg installerer en trådløs installasjon? Skriv en kort forklaring.

* Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? Bruk skjema.

* Læreren setter karakter på oppgaven din sammen med deg på skjemaet du brukte.