Vg2_gml_DoE_datanettverk

Nettverk på en mindre bedrift

Kompetansemål:

 • I oppgaven skal du planlegge, montere, sette i drift og dokumentere kombinerte data- og telekommunikasjonsnett beregnet for et mindre forretningsbygg.
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med data- og elektronikksystemene og utstyret
 • gi brukere veiledning om data- og elektronikksystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i data- og elektronikksystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på data- og elektronikksystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer
 • bruke faglig presist språk om data- og elektronikkssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon for å ivareta krav til elektronisk kommunikasjon, informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og personsikkerhet
 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:

Det firmaet du jobber for følger Autorisasjonsforskriften (Lovdata) og har lov at drive med installasjon av datanettverk.
En kunde har ønske om å installere kablet nettverk i et mindre kontorbygg. Nettverket skal være et kombinert data- og telenett. Kunden ønsker et nettverk som minimum klarer 100 Mbit/s. Jobben har følgende spesifikasjoner:

 • Utstyr og kabel bør være minimum cat. 6A-standar, men hvis din skole kun har utstyr for cat. 5-standard så bruker du det.
 • Én dobbel ISO8 modular kontakt på hver arbeidsplass. Se forslag til et kontorbygg.
 • To doble stikkontakter på hver arbeidsplass.

Oppgaven går ut på at du skal koble et patcheskap som inneholder en patchepanel, en ruter og en svitsj. Fra patcheskapet skal det trekkes to parkabler til hver doble ISO8 modular kontakt. ISO8-kontaktene skal brukes til data eller tele. Kunden ønsker at det brukes elkanaler. Det skal installeres to doble stikkontakter på hver arbeidsplass. I tillegg må utstyret i patcheskapet ha forsyning fra fordelingsskapet.
Kunden skal ha dokumentasjon av installasjonen.
Husk på at det etter hvert skal monteres en koblingsplint eller ISDN-panel til teleinstallasjonen inne i skapet.

Patcheskap: brukes til å montere elektronisk utstyr til data-, telenettverk.
Patchepanel: brukes til å koble datakablene inne i patcheskapet. Wikipedia
Ruter: for å koble det lokale nettverket til internett. Wikipedia
Svitsj: brukes til å koble sammen flere ISO8-kontkatene i skapet (parallellkoble PCer). Wikipedia
ISO8 modular kontakt: enkelt eller dobbelt datauttak som kobler en PC eller telefon til patchpanelet.
Cat 5e, Cat 6 eller Cat 7-kabel : datakabel eller kategorikabel. Kabel med 4 par (8 ledere). Denne kabelen har en impedans på 100Ω.
Elkanaler: elkanalen skal deles med skillevegg når samme kanal brukes til data og til forsyning av stikkontakter.
Boks til elkanal: apparatboks til elkanal.
Kabelhylle: hylle for å dele av elkanalen der datakabler skal være på den ene siden og installasjonskabler på den andre siden.
Se ”Gevinst med Gigabit Ethernet?” fra PC World.

Bilde av ferdig skap/installasjon

Planlegging


Husk på å spare på noter fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel)


Din oppgave:

* Du skal lage dokumentasjon for hele kundens installasjon.

* Du skal installere (koble) to arbeidsplasser av kundens installasjon med to doble ISO8-kontakter og to stikkontakter på hver arbeidsplass. Din installasjon gjør du på en vegg i en bås eller lignende. Bruk elkanal til din installasjon.

* Skriv ned det du finner ut om hva ekomloven sier i §1-5 OG §2-14 (lovdata.no).

* Skriv ned det viktigste fra §1-3 og kapittel 9 i ekomforskriften (lovdata.no).

* Finn ut hvilke krav autorisasjonsforskriften stiller til bedrifter som skal drive med datanettverksinstallasjoner. Skriv ned kravene! (lovdata.no)

Tidsplan:

* Lag en tidsplan for arbeidet med oppgaven. Tidsplanen skal inneholde hvor mange timer du forventer å bruke på oppgaven. Bruk skjema

Risikovurdering:

Data og telenett
Risikovurderingen består av tre deler:

DEL 1:

* Hvilke farer kan oppstå ved en installasjon av et nettverk i en mindre bedrift? Lag en egen risikovurdering for installasjonen for nettverket og stikkontaktene.

RISIKOVURDERING: EKOM INSTALLASJON
* Fyll ut risikovurdering for EKOM «Rapport fra risikovurdering av ekomnett» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen til «Rapport fra risikovurdering av ekomnett»

* Hvilke riskikoer er det for en mindre bedrift med tanke på datasikkerhet. Lag en enkel risikoanalyse for datasikkerheten.

DEL 2:
Arbeidet – En del er der du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

RISIKOVURDERING: ARBEIDET
Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontakter. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller andre farer. Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

DEL 3:
RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les §16 i fel om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

Tegninger:

* Lag en tegning for hele kundens installasjon i kontorbygget. Husk på plassering av ISO8-kontakter og stikkontakter. Det er også viktig å planlegge kabelføringen med tanke på lengde og forstyrrelser. Finne ut hvor det er hensiktsmessig å montere patcheskapet. Forslag på kontorbygg (kilde: http://www.galaren.se).

* Lag en arrangementtegning over anlegget du skal installere og som viser hvor du plasserer utstyret på veggen.

* Lag et skjema til merking av kabler og arbeidsplassene.

* Skriv inn merkingen på tegningen over hele installasjonen som er blitt lagd.

Beregninger:

* Beregn hvor lang hver datakabel er, fra patcheskapet til hver arbeidsplass. Noter beregningene. Dette skal brukes som dokumentasjon.

* Finn ut den totale kabellengden for hele kundens installasjon. Både kabel til stikkontakter og ISO8-kontkatene. Dette trenger du til materialisten.

* Beregn hvor mange kurser du trenger for å forsyne alle stikkontaktene. Husk på at det også monteres stikkontakter i eller i nær forbindelse med patchskapet.

* Beregn tverrsnitt på kablene og vernets størrelse som skal brukes til stikkontaktene. Bruk skjema 

Materielliste:

Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema
Patchskap
Patchpanel
Patchkabel: brukes for å koble sammen patchpanelet, svitsjen og routeren med ISO8-kontaktene
Ruter
Svitsj
ISO8 modular kontakter
Cat 5e, Cat 6 eller Cat 7-kabel 
Elkanaler
Boks til elkanal
Kabelhylle
Stikkontakter
Kabel til stikkontaktene
Klammer
Elkanal

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!


Montasje

Utfør arbeidet fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon!
* Monter patcheskapet på anvist plass.
* Monter patchepanel, svitsj og eventuell ruter i skapet. Utstyr som ikke har feste for 10’ eller 19’ rack monteres på hylle.
* Monter elkanaler fra skapet til arbeidsplassene. Husk på å være nøye (fagmessig installasjon).
* Monter ISO8-kontaktene i apparatboksene til elkanalen.
* Trekk datakabler.
* Koble datakablene til patchpanelet. Bruk LSA-verktøy. Husk på lengde på avmantlingen og revolvering av parene.
* Koble datakablene til ISO8-kontaktene. Hvert enkelt uttak skal ha en egen kabel.
* Koble stikkontaktene. Forsyningen til stikkontaktene kan være fra et fordelingsskap eller en boks.
* Hvis skolen har tilgang på ADSL-linje så kobles routeren for å få tilgang på internett.

Testing

* Kontrollere og mål stikkontaktene.

* Test med datakabeltester/partester at alle parene er rett koblet til patchepanelet og ISO8 modularkontaktene. Søk «Multi Function Network Cable Tester for RJ45» på Internett.

* Test med PCer: Koble to PCer til hver sin ISO8-kontakt. Monter patchkabel mellom patchpanelet og svitsjen.

* Test at de to PCene kan kommunisere.

Feilsøking
* La en medelev lage feil på din installasjon – utbedre feilen. 

Dokumentasjon

Sluttkontroll
* Sluttkontroll for stikkontaktene:
– Se film: Verifikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid, Minste kortslutningsstrøm, Høyeste kortslutningsstrøm

– bruk ”5 sikre”.   Se filmer om sluttkontroller ”5 sikre”

* Sluttkontroll for datanettet:
Lag et skjema der hver datakabel er med. Skjemaet skal minimum inneholde:

kabellengden til hvert uttak på ISO8-kontktene

maks overføringshastighet på den kabeltype du har brukt

dempingen i kabelen ved forskjellige frekvenser. Se datablad: Cat 5e, Cat 6 eller Cat 7-kabel

resultatene av måling med datakabeltester/partester på hver kabel

Øvrig sluttkontroll er avhengig av måleutstyret på hver enkel skole. Spør læreren.

Kursfortegnelse
 Hvis du har installert stikkontakter eller annet elektrisk utstyr som er koblet til en kurs skal du lage en kursfortegnelse.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet. 

FDV-dokumentasjon
 Ved installasjoner på bedrifter skal det levers FDV-dokumentasjon til eier av anlegget.
* Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret.
Linker for å komme til FDV-dokumentasjon: PN eller PFXP, Cat 5e, Cat 6 eller Cat 7-kabel,  Patchskap, Patchpanel, Svitsj, Router, Patchsnor, ISO8-modular kontakter, Stikkontakter, Klammer, Elkanal

Utstyrsdokumentasjon

Utstyrsdokumentasjon brukes til privatpersoner.

Brukerveiledning

* Skriv en brukerveiledning om nettverket til kunden.

Samsvarserklæring

* Lag en samsvarserklæring for stikkontaktene. Bruk ”5 sikre”.

* Lag en samsvarserklæring – EKOM.

All dokumentasjon som er lagd skal leveres kunden (lærer). .

Vurdering

Min innsats:

* Hvordan var min planlagte tidsforbruk med virkelig tidsforbruk? Hvis det er forskjell, hva er grunnen? Skriv en kort begrunnelse.

* Hva har jeg lært på denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.

* Hva var det som var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse hvorfor det var bra.

* Hva kan jeg gjøre bedre neste gang jeg installerer et datanett? Skriv en kort forklaring.

* Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? Bruk skjema