Vg2_gml_ELE_SKJULT_varmekabel_termostat

Skjult installasjon med varmekabel og termostat

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for åpne og skjulte elvarmeanlegg
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:
 En bolig skal rehabiliteres. I den forbindelse skal det bli satt inn nye veggplater og lagt nytt gulv med varmekabler på badet. Det er fortsatt åpne stendere (bildet) uten plater på veggene på badet. Derfor er det mulig å lage en skjult installasjon, slik kunden ønsker.

Din oppgave er å planlegge, montere og dokumentere jobben med varmekabel.

Se filmer:
Varmekabel limt på betong
Varmekabel på netting
Skjult installasjon med rør og ledere og

Skjult installasjon med bokser

Varmekabel: det finnes tre typer av varmekabel: en-leder, to-leder og selvregulerende. Varmekabelen som brukes ved rehabilitering og nyinstallasjon er to-leder. I tillegg til den ”vanlige” typen finnes det to-leder varmekabel på rull og to-leder varmekabel som er festet på en matte som legges ut.
Termostat: termostaten føler temperaturen i gulvet (gulvføler) eller rommet og slår av og på varmekabelen etter innstilt temperatur. Det finnes enkle mekaniske termostater og avanserte elektroniske med display og energisparende tidsur for nattsenking.
– Boks: installasjonsboks for vegg monteres på stender. Denne boksen passer til lysbrytere og stikkontakter. Boksene festes med skruer eller spiker. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
– K-rør: rør som trekkes mellom boksene. Det finnes ferdigtrukne rør og tomme K-rør. De ferdigtrukne K-rørene finnes med forskjellige antall ledere og tverrsnitt. I de tomme K-rørene trekker vi ledere og kabler ut fra behovet.
– 10A vern: det skal alltid monteres jordfeilautomat foran installasjoner på bad. Det er viktig at utløsestrømmen og utløsetiden testes i sluttkontrollen. Se film om Jordfeilbryter – utløsestrøm. utløsetid og les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
– Fordelingsskap: fordelingsskapet kalles også for sikringsskap.
– PN-ledere: brukes til å trekke i rørene. På bildet er det Multi PN. Multi PN er tre eller flere PN som ligger sammen og kan trekkes i en operasjon.
Klammer: festemateriell som passer til rør. 

Planlegging


Husk på å spare på notater fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel)  

Din oppgave:
 Du skal i denne oppgaven installere termostat og varmekabel. Du får en varmekabel av læreren din og legger den på anvist plass. Helst bruker du termostat med gulvføler.

Du skal i tillegg beregne effekt, lengde og avstand mellom sløyfene på en varmekabel til et tenkt bad.

Oppgaven går ut på å lage dokumentasjon, finneriktig materiell, lage en fagmessigriktig utført installasjon og teste/måle din installasjon.
Har du fordelingsskap der du skal forlegge varmekabelen, går du ut i fra dette. Installasjonen skal kobles til en 10A jordfeilautomat.

 

Tidsplan:

* Lag en tidsplan for din oppgave på skjema

 

Risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
– Arbeidet – En del er der du vurderer hvilke farer som er forbundet med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
– Elinstallasjonen – Den andre delen går ut på å vurdere farer knyttet til elektrisitet, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

RISIKOVURDERING: ARBEIDET
Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
En “farekilde” er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid (Kilde Arbeidstilsynet)

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du ned de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontaktene. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg, eller andre farer du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

RISIKOVURDERING: ELINSTALLASJONEN – “5 sikre
Les §16 i fel om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen,.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

Tegninger:
 * Du skal lage tegning over hvor du skal legge varmekabelen du fikk av lærere. Du vet lengden på varmekabelen og du vet arealet der du skal legge varmekabelen. Da er det lett å finne ut avstanden mellom sløyfene, cc-avstand. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
Husk på at du ikke legger varmekabelen for nær klosettet (do). Det er mulig at rørlegger borer i varmekabelen når han skrur fast klosettet. En annen ulempe med å ha varmekabelen for nær klosettet er at varmen, etter hvert, fordamper vannet i vannlåsen hvis en ikke bruker klosettet på en stund. Se forslag til forlegning.

 

Beregninger:

* Beregning av tenkt installasjon hos kunde.
Ved installasjon av varmekabel skal noen beregninger utføres:
– Effektbehov: først må du finne rommets areal. Spør lærer. Så beregner du ca 100-120W/m2.
– Kabellengde: når du har effektbehovet må du finne lengden på varmekabelen. Gå inn i leverandørens datablad. For å finne lengden må du også bestemme avstanden mellom sløyfene: cc-avastandet. Cc-avstandet bør være ca 10-14cm. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

* Du skal også beregne og dokumentere ledertverrsnittet på kursen ut ifra varmekabelens effekt. Normalt installerer en også stikkontakter og lys på samme kurs som varmekabelen.  Dokumentasjonen skal være for kundens tenkte installasjon. Dette for at du skal få realistiske verdier.
– Læreren forteller deg lengde på den lengste kabelen.
– Læreren forteller den laveste kortslutningsstrøm som er i enden på den lengste kabelen.
– Bruk skjema for bolig for å beregne og dokumentere at du har rett tverrsnitt på kabelen i forhold til vernet.

Materielliste:
 * Lag en materialliste for kundens installasjon. Skriv ut skjema og skriv inn det du trenger.
Varmekabel
Trådløs termostat
– Stor koblingsboks
– K-rør
– 10A vern
– Fordelingsskap
– PN-ledere
– Klammer
– Lampe/takbeslag 

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!

Montasje

* Fyll ut ”Rapport fra risikovurderingen” – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har skjønt hvert punkt. Les veiledningen.

* HUSK: mål varmekabelens lederresistans og isolasjonsresistansen før du begynner å legge varmekabelen! Noter verdiene i leverandørens brukerveiledning. Se filmene – Varmekabel limt på betong og Varmekabel på netting

* Legg varmekabelen ut fra tegningene du har laget. Husk på å følge cc-avstanden du har beregnet tidligere i oppgaven.

* MÅL PÅ NYTT varmekabelens lederresistans og isolasjonsresistansen. Notér også disse verdiene i leverandørens brukerveiledning.

* Trekk rør fra fordelingsskapet frem til boksen. Husk på rør ned i gulvet til varmekabel og til gulvfølere. Se filmene om hvordan røret til gulvføleren skal monteres.

* Koble termostaten og varmekabelen.

* Etter at installasjonen er ferdig er den enkleste måten å dokumentere nøyaktig hvor varmekabelen er lagt med kameraet på mobilen din. Legg en meterstokk som viser avstand fra vegg og avstanden mellom sløyfene på bildene. Skriv ut bildene og lever dem sammen med dokumentasjonen til kunden.

 

Testing
 * Mål isolasjonsresistansen for tredje gang – notér verdien. Se film om isolasjonsresistans. Les også kap18.

* Mål også lederresistansen i varmekabelen for tredje gang og notér verdiene. De siste målingene skal i virkeligheten gjøres før støp eller fliselim har tørket.

* Mål kontinuiteten – notér verdien. Se film om kontinuitet. Les kap18.

* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.

* NÅ kan du funksjonsteste anlegget.

 

Feilsøking

* Bryt spenningen og feilsøk hvis ikke installasjonen virker.

* En medelev lager feil på din installasjon – du feilsøker og utbedrer feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Utfør en sluttkontroll av din installasjon.
Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

Se film: Verifikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid, Minste kortslutningsstrøm, Høyeste kortslutningsstrøm

SE FILM OM “5 SIKRE”

* Bruk “5 sikre”– måling/prøving og visuell kontroll. Fyll ut alle verdier – husk på å kommentere.

Kursfortegnelse

Lag kursfortegnelse for din installasjon.

* Bruk ”Kursfortegnelse” og fyll ut skjemaet.

 

FDV-dokumentasjon
 Ved installasjoner på bedrifter skal det leveres FDV-dokumentasjon til eier av anlegget. 

Utstyrsdokumentasjon
 Ved installasjoner hos privatpersoner skal det leveres utstyrsdokumentasjon. Det gjør det enklere for andre elektriker å vite hvilket utstyr som er brukt ved feilsøking eller forandringer.
Les om CE merking og om utstyrsdokumentasjon.

* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema. Se materielliste tidligere i oppgaven.

 

Brukerveiledning

Kunden skal ha en brukerveiledning for utstyret du har montert. Lag en enkel brukerveiledning til termostaten. Det er viktig at kunden forstår din veiledning. Du skal også skrive veiledning om hvordan og hvor ofte kunden skal teste jordfeilbrytere.

 

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring
* Lag en samsvarserklæring. Bruk skjema ”Samsvarserklæring”

All dokumentasjon som er lagd skal leveres ”kunden” (lærer).

Vurdering

Min innsats:

 • Hvordan var min planlagte tidsbruk sammenlignet med virkelig tidsforbruk? Hvis det var forskjell, hva var grunnen?
 • Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.
 • Hva var det som var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse.
 • Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang? Skriv en kort forklaring.
 • Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? BRUK SKJEMA.
 • Læreren setter karakter på oppgaven din sammen med deg på skjemaet du brukte.