Vg2_gml_ELE_SKJULT_TOpolt

Skjult installasjon med topolt bryter (nr 2), lys og stikkontakter

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for belysning beregnet for boliger og mindre foretningsbygg
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for én- og trefasede effektuttak for boliger og mindre foretningsbygg
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:

Du jobber som lærling og blir spurt av sjefen om du kan installere lys og noen stikkontakter i en garasje hos en kunde. Du får beskjed om at det er trukket en PFSP 2×2,5/2,5 fra huset inn i en boks i veggen i garasjen. Denne kabelen er sikret med en 10 A jordfeilautomat inne i huset. Fra boksen skal du trekke rør for skjult installasjon. Kunden ønsker å bruke en topolt bryter som tenner en lysstoffrørarmatur og et vanlig takbeslag med lampeholdere (E27) til sparelampe. Kunden ønsker også stikkontakter montert i 1 m høyde.

Se filmer: Skjult installasjon med rør og ledere og Skjult installasjon med bokser
– Boks: installasjonsboks for vegg monteres på stender. Denne boksen passer til lysbrytere og stikkontakt. Boksene festes med skruer eller spiker. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
Takboks. Husk på at det kan bli veldig varmt i en takboks på grunn av lampen som kunden monterer. Derfor brukes ikke takboksen som koblingsboks. Vi har problemer med å dokumentere tverrsnittet på grunn av varmen.
– K-rør: rør som trekkes mellom boksene. Det finnes ferdigtrukne rørløsninger og tomme K-rør. De ferdigtrukne K-rørene finnes med forskjellige antall ledere og tverrsnitt. I de tomme K-rørene trekker vi ledere og kabler ut fra behovet.
– Stikkontakt: for innfelt installasjon med jord for montering i installasjonsboks i vegg.
– Topolt lysbryter nr. 2: lysbryter på vegg for å tenne og slokke en eller flere parallellkoblede lamper på en gang. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
– 13 A-vern: det skal alltid monteres jordfeilautomat når det er ny installasjon. Det er viktig at utløsestrømmen og utløsetiden testes i sluttkontrollen. Se film om Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid og les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
– Fordelingsskap: fordelingsskapet kalles også for sikringsskap.
– PN-ledere: brukes til å trekke i rørene. På bildet er det Multi PN. Multi PN er tre eller flere PN som ligger sammen og kan trekkes i en operasjon.
– Klammer: klammer som passer til rør.

Planlegging


Husk på å spare på notater fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i § 12 (FEL)

Din oppgave:
Denne oppgaven går ut på å lage dokumentasjon, finne rett materiell, lage en fagmessig rett utført installasjon og teste/måle installasjonen.
Installasjonen gjøres på vegg med stendere og rett høyde for lysbryteren ─ se Norsk Standard. Kunden ønsker stikkontaktene montert i 1 m høyde i garasjen. Du skal montere en takboks til lysstoffarmatur og en takboks til takbeslaget for sparelampen. Er det et fordelingsskap på din vegg, går du ut i fra dette. Installasjonen skal forsynes med en 13 A jordfeilautomat. 

Tidsplan:

* Lag en tidsplan for din oppgave på skjema

Risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
– Arbeidet – Du finner ut hvilke farer det er med å utføre oppdraget eller arbeidet.
– Elinstallasjonen – Du finner hvilke farer av elektriske art det er med elinstallasjonen, både før og etter at installasjonen er ferdig.

Risikovurdering av arbeidet
Les informasjon om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
Farekilde er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter osv. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det at det skjer?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du ned de risikomomentene som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontaktene, for eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg og liknende. Skriv ned alle andre risikomomenter som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les § 16 i FEL om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen og sjekk NELFO.no
* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

* Lag i tillegg en egen risikovurdering:
– Kan det være noen risiko forbundet med skjult installasjon? For eksempel med boring i stendere.
– Kan det være noen risiko forbundet med å arbeide på en stige for å montere belysning i taket?
– Skriv ned alle andre risikomomenter som du mener det er i forbindelse med denne installasjonen. Skriv dem i punktform.

Tegninger:

* Lag en arrangementtegning over hvordan du har tenkt installasjonen.
* Lag et enlinjeskjema for installasjonen.

* Hvis du vil, kan du lage et flerlinjeskjema slik at det blir lettere å koble 

Beregninger:

Du skal beregne og dokumentere ledertverrsnitt ut fra kundens ønske om vernets størrelse. Dokumentasjonen skal være for kundens tenkte installasjon. Dette for at du skal få realistiske verdier.
– Læreren oppgir lengden på den lengste kabelen.
– Læreren oppgir den minste kortslutningsstrømmen i enden på den lengste kabelen.
* Bruk skjema for å beregne og dokumentere at kabelen har rett tverrsnitt i forhold til vernet.

Materielliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Print ut skjema og skriv inn det du trenger.
– Boks
– RØR
– Stikkontakt

Lysbryter nr. 2
– 13 A-vern
– Fordelingsskap
– PN-ledere
– Klammer
– Lampe

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!

Montasje

* Fyll ut risikovurdering ”rapport fra risikovurderingen” – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.
* Monter stikkontakter, lysbryteren, bokser og belysning ut fra tegningene du har laget.
* Trekk rør fra fordelingsskapet frem til boksene.
* Koble installasjonen.

Testing

* Mål isolasjonsresistansen – notér verdien. Se film om isolasjonsresistans. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
* Mål kontinuiteten – notér verdien. Se film om kontinuitet. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015..
* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.
* NÅ kan du teste anlegget.

Feilsøking
 * Bryt spenningen og feilsøk hvis installasjonen ikke virker.
* En medelev lager feil på din installasjon – du feilsøker og utbedrer feilen. 

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Utfør en sluttkontroll av din installasjon.
Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

Se film: Verifikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid, Minste kortslutningsstrøm, Høyeste kortslutningsstrøm

SE FILM OM ”5 SIKRE”

* Bruk ”5 sikre”– måling/prøving og visuell kontroll. Fyll ut alle verdier – husk på å kommentere.

Kursfortegnelse

.
Lag en kursfortegnelse for din installasjon.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet.

FDV-dokumentasjon
Lag utstyrsdokumentasjon.

Utstyrsdokumentasjon

Les om CE-merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag en utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema.
Linker for å komme til utstyrsdokumentasjon: fordelingskap10 A jordfeilautomatinnfelt bryterveggboksertakboksklammer og K-rør.

Brukerveiledning

Kunden skal ha en brukerveiledning for utstyret du har montert. Lag en enkel brukerveiledning til jordfeilbryteren. Der skal det blant annet stå hvordan kunden skal teste jordfeilbryteren og hvor ofte kunden skal teste jordfeilbryteren. Få også med forholdsregler i forhold til vannsprut og elektrisk utstyr i garasjen.

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring.
* Lag en samsvarserklæring. Bruk ”5 sikre”.
All dokumentasjon skal leveres kunden (læreren).

Vurdering

Min innsats:

 • Hvordan var min planlagte tidsbruk i forhold til virkelige tidsforbruk? Hvis det var forskjell, hva var grunnen? Skriv en kort begrunnelse.
 • Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.
 • Hva var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse for hvorfor det var bra?
 • Hva kan jeg gjøre neste gang? Skriv en kort forklaring.
 • Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? BRUK SKJEMA.
 • Læreren setter karakter på oppgaven min på skjemaet jeg brukte sammen med meg.