Vg2_gml_ELE_SKJULT_TN-fordelingsskap

Installasjon av fordelingsskap for TN-nett

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, montere og dokumentere luft- og kabelinntak beregnet for boliger
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fordelingsanlegg beregnet for boliger og mindre industrianlegg basert på ulike spenningssystemer og installasjonsmetoder med tilhørende jordingssystemer
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:

Du har som oppgave å planlegge, montere og dokumentere et fordelingskap til en bolig i et nytt boligfelt. Du har fått informasjon om at det er 400 V TN-nett. Denne oppgaven har du fått som et ledd i din opplæring som lærling i installasjonsfirmaet du jobber i.

Fordelingsskap: Et annet navn for fordelingsskap er sikringsskap. Det er fordelingsskapet som fordeler energien til de forskjellige kursene.
Overbelastningsvern: Kalles også for hovedsikring. Beskytter kabelen inn i fordelingsskapet og selve skapet mot for store strømmer.
Overspenningsvern: Beskytter elektronisk utstyr i boligen for høye spenninger. I en bolig kommer disse høye spenninger oftest på grunn av tordenvær. Overspenningsvernet bryter ikke spenningen til kursene, men overspenningen ledes direkte til jord. Overspenningsvernet består egentlig av tre moduler som hver for seg kobles til hver fase. Modulen som har ført overspenningen til jord, er ødelagt og må byttes. Husk på å fjerne modulene ved måling av isolasjonsresistansen siden måleinstrumentet har en testspenning på over 500 V.
Målesløyfe: Ledere som kobler sammen overbelastningsvernet til jordfeilautomatene. Målesløyfen må være så lang at everket kan koble sin energimåler (kilowattimemåler) når installasjonen er ferdig. Husk på at målesløyfen for TN-nett også må ha en blå nøytralleder. Målesløyfen skal være RKK, som er dobbeltisolert, frem til jordfeilautomatene.
Jordfeilautomater: Automatsikring med innebygget jordfeilbryter. Brukes som vern i kursene.
Samleskinne: Trefase for IT-nett. Trefase og nøytralleder for TN-nett. Brukes til å koble sammen jordfeilautomatene.
– Inntakskabel: PFXP – kobberkabel med tverrsnitt normalt på 10 eller 16 mm2.
TFXP – aluminiumskabel med tverrsnitt normalt på 25 eller 50 mm2.

– Jording i TN-nett: Fra everket kommer det en leder som er felles jord og nøytralleder, PEN-leder (gul/grønn/blå). Den skal splittes i fordelingsskapet. Se link. Etter delingen er beskyttelseslederen (gul/grønn) og nøytrallederen (blå) separate ledere. 

Planlegging


Husk å ta vare på notater fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel)

Din oppgave:

Oppgaven går ut på at du skal planlegge, montere og dokumentere et fordelingsskap for TN-nett. Men det kan være mulig at dere kun har adgang til IT-nett. Da bruker du et fordelingsskap for IT-nett i stedet. Din lærer bestemmer om du skal bruke et fordelingsskap for IT-nett eller et for TN-nett for gjennomføringen.
– Læreren viser hvor du skal montere fordelingsskapet.
– Skapet skal ha montert overbelastningsvern, overspenningsvern, målesløyfe, samleskinne og minst fire jordfeilautomater.

Tidsplan:
* Lag en tidsplan for din oppgave på et skjema

Risikovurdering:

Risikovurderingen består av to deler:
Arbeidet – Du finner ut hvilke risikomomenter det er med å utføre oppdraget eller arbeidet.
Elinstallasjonen – Finn ut hvilke risikomomenter av elektrisk art installasjonen medfører, både før og etter at installasjonen er ferdig.

Risikovurdering av arbeidet
Se informasjonen om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no.
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
Farekilder er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter osv. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid,kilde: Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Der skriver du inn de risikomomentene som arbeidet med å installere fordelingsskapet medfører, for eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller liknende. Skriv ned alle andre risikomomenter som du mener installasjonen av fordelingsskapet medfører.

Risikovurdering av den elektriske installasjonen

Les § 16 i FEL om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

Tegninger:

* Lag en arrangementstegning over hvor du har tenkt å installere fordelingsskapet.
* Tegn av et skap for TN-nett med alle vernene og tegn inn hvor du kobler målesløyfen. Husk på: PEN-lederen skal splittes i N- og PE-leder i tilknytningsskapet.
* Tegn av et skap for IT-nett med alle vernene, og tegn inn hvor du kobler målesløyfen.

Beregninger:

Du skal beregne og dokumentere ledertverrsnittet på inntakskabelen. Tverrsnittet er avhengig av overbelastningsvernets størrelse. Beregningene skal utføres for et TN-nett.
– Læreren forteller om inntakskabelen skal ha ledere av aluminium – TFXP eller kobber – PFXP.
– Læreren oppgir lengden på inntakskabelen, slik at du kan beregne spenningstapet fra tilknytningsskapet frem til fordelingsskapet.
– Læreren oppgir den minste kortslutningsstrømmen som er i fordelingsskapet, slik at du kan beregne og kontrollere at overbelastningsvernet løser ut ved kortslutning i fordelingsskapet.
* Bruk boligskjema for å beregne og dokumentere at du har rett tverrsnitt på inntakskabelen i forhold til overbelastningsvernet.

Materielliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema
Fordelingsskap
Overbelastningsvern
Overspenningsvern
Pluggmodul
– Målesløyfe ─ RKK
Samleskinne
Jordfeilautomat
– Inntakskabel: PFXP eller TFXP

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!

Montasje

* HUSK Å FYLL UT: risikovurdering ”rapport fra risikovurderingen” – med kommentarer før installasjonen påbegynnes. Les veiledningen.
* Montér fordelingsskapet på anvist plass.
* Koble målesløyfen mellom overbelastningsvernet og jordfeilautomatene.
* Koble inntakskabelen. Hvis systemnettet er TN så husk på å splitte PE og N-leder.

Testing

* Mål isolasjonsresistansen før du spenningssetter skapet. Notér verdien. Se film om isolasjonsresistans. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
* Mål kontinuiteten før du spenningssetter skapet. Notér verdien. Se film om kontinuitet. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
* Spenningssett fordelingsskapet etter tillatelse fra læreren.
* NÅ tester du anlegget.

Feilsøking
* Bryt spenningen og feilsøk hvis installasjonen ikke virker. 

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Utfør en sluttkontroll av din installasjon. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

Se film: Verifikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid, Minste kortslutningsstrøm, Høyeste kortslutningsstrøm

SE FILM OM “5 SIKRE”

* Bruk “5 sikre”– måling/prøving og visuell kontroll. Fyll ut alle verdier – husk på å kommentere.

Kursfortegnelse

Lag kursfortegnelse for din installasjon.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet. 

FDV-dokumentasjon
 For installasjoner i bedrifter skal det leveres FDV-dokumentasjon til eieren av anlegget.
* Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret.
Bruk hjemmesiden til Eaton for å lage FDV-dokumentasjon for skap og vern, og Drakas hjemmeside for inntakskabelen. 

Utstyrsdokumentasjon
Les om CE-merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema

Brukerveiledning
Lag en enkel brukerveiledning til kunden. Der skal det blant annet stå hvordan og hvor ofte kunden skal teste jordfeilbryteren i jordfeilautomaten. 

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring.
* Lag en samsvarserklæring. Bruk ”5 sikre”.
All dokumentasjon som er lagd, skal leveres kunden (læreren).

Vurdering

Min innsats:

 • Hvordan var min planlagte tidsbruk i forhold til virkelige tidsforbruk? Hvis det var forskjell, hva var grunnen? Skriv en kort begrunnelse.
 • Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.
 • Hva var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse for hvorfor det var bra?
 • Hva kan jeg gjøre neste gang? Skriv en kort forklaring.
 • Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? BRUK SKJEMA.
 • Læreren setter karakter på oppgaven min på skjemaet jeg brukte sammen med meg.