Vg2_gml_ELE_SKJULT_fotocelle

ENØK: Skjult installasjon med topolt bryter, fotocelle og et lys

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for belysning beregnet for boliger og mindre foretningsbygg
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for én- og trefasede effektuttak for boliger og mindre foretningsbygg
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:

En kunde har ønske om å redusere strømforbruket og du blir sendt hjem til kunden. Du går gjennom elinstallasjonen sammen med kunden og ser da at utelyset blir slått på tidlig på ettermiddagen og er tent hele natten frem til morgenen, da utelyset blir slukket. Du foreslår at kunden skal montere en fotocelle mellom den topolte lysbryteren og utebelysningen.

Se filmer: Skjult installasjon med rør og ledere og Skjult installasjon med bokser.
Fotocelle: Registrerer at det blir mørkt. Da (slutter) lukker en bryter inne i fotocellen som så kan styre for eksempel utelys. Ofte er det også en innebygget timer som slår av lyset etter innstilt tid. Dette sparer energi. Fotocellen har tidsforsinkelse slik at en bil med lys på som kommer forbi, ikke slår av lyset.
– Topolt lysbryter nr. 2: Lysbryter på vegg for å tenne og slokke en eller flere parallellkoblede lamper på en gang. Les i Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

– Boks: Installasjonsboks for vegg monteres på stender. Boksen passer til lysbrytere og stikkontakt. Boksen festes med skruer eller spiker. Les i Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
Takboks: Installasjonsboks for tak. Til takboksen brukes et taklokk. Husk på at det kan bli veldig varmt i en takboks på grunn av lampen som kunden monterer. Derfor brukes ikke takboksen som koblingsboks. Det er problematisk å dokumentere tverrsnittet på grunn av varmen.
– K-rør: Rør som trekkes mellom boksene. Det finnes ferdigtrukne rørløsninger og tomme K-rør. De ferdigtrukne K-rørene finnes med forskjellige antall ledere og tverrsnitt. I de tomme K-rørene trekker vi ledere og kabler etter behov.
– Stikkontakt: For innfelt installasjon med jord for montering i installasjonsboks i vegg.
– 13 A-vern: Det skal alltid monteres jordfeilautomat i nye installasjoner. Det er viktig at utløsestrømmen og utløsetiden testes i sluttkontrollen. Se film om Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid og les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
– Fordelingsskap: Fordelingsskapet kalles også for sikringsskap.
– PN-ledere: Brukes i rør. På bildet er det vist Multi PN. Multi PN er tre eller flere PN som ligger sammen og kan trekkes i en operasjon.
– Klammer: Festemateriell for rør. 

Planlegging


Huskå spare på notater fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i § 12 (FEL)

Din oppgave:

Din oppgave går ut på å montere en fotocelle mellom en topolt lysbryter og utebelysning. Installasjonen kan være skjult, men kan også være en åpen på en arbeidsvegg på skolen din. Denne oppgaven passer det utmerket å gjøre sammen med installasjonen med topolt bryter. Hvis du ikke har den topolte installasjonen fra før, lager du en ny installasjon med topolt bryter, fotocelle og armaturer.

Er det et fordelingsskap på din vegg, går du ut i fra det. Installasjonen skal forsynes med en 13 A jordfeilautomat.

Denne oppgaven går også ut på å lage dokumentasjon, finne rett materiell, lage en fagmessig, rett utført installasjon og teste eller måle installasjonen.

Tidsplan:

* Lag en tidsplan for din oppgave på skjema

Risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
– Arbeidet – Du finner ut hvilke farer det er med å utføre oppdraget eller arbeidet.
– Elinstallasjonen – Du finner hvilke farer av elektriske art det er med elinstallasjonen, både før og etter at installasjonen er ferdig.

Risikovurdering av arbeidet
Les informasjon om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
Farekilde er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter osv. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål
 er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering
 kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det at det skjer?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du ned de risikomomentene som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontaktene, for eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg og liknende. Skriv ned alle andre risikomomenter som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les § 16 i FEL om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen og sjekk NELFO.no
.
* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

* Lag i tillegg en egen risikovurdering:
– Kan det være noen risiko forbundet med installasjon av fotocelle? For eksempel med boring i stendere.
– Kan det være noen risiko forbundet med å arbeide på en stige for å montere belysning i taket?
– Skriv ned alle andre risikomomenter som du mener det er i forbindelse med denne installasjonen. Skriv dem i punktform. 

Tegninger:

* Lag en arrangementtegning over hvordan du har tenkt å installere oppgaven.
* Lag et enlinjeskjema over oppgaven du skal montere.
* Hvis du vil, kan du / bør du lage et flerlinjeskjema for at det skal være litt lettere å koble.

Beregninger:

Du skal beregne og dokumentere ledertverrsnitt ut ifra kundens ønske om vernets størrelse. Dokumentasjonen skal være for kundens tenkte installasjon. Dette for at du skal få realistiske verdier.
– Læreren forteller deg lengde på den lengste kabelen.
– Læreren forteller den laveste kortslutningsstrøm som er i enden på den lengste kabelen.
* Bruk skjema for å beregne og dokumentere at du har rett tverrsnitt på kabelen i forhold til vernet.

Materielliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Print ut skjema og skriv inn det du trenger.
Fotocelle
– Boks
K-rør
Stikkontakt
Lysbryter nr2
13 A-vern
– Fordelingsskap
– PN-ledere
– Klammer
– Lampe

Gjennomføring

Husk at installasjonen skal utføres fagmessing!

Montasje

* Fyll ut risikovurdering ”rapport fra risikovurderingen” – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har skjønt hvert punkt. Les veiledningen.
* Monter bokser til fotocelle, stikkontakter, lysbryteren og belysning ut fra tegningene du har laget.
* Trekk rør fra fordelingsskapet frem til boksene.
* Koble installasjonen.

Testing

* Mål isolasjonsresistansen – notér verdien.  Se film om isolasjonsresistans. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
* Mål kontinuiteten – notér verdien. Se film om kontinuitet. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015..
* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.

* NÅ kan du teste fotocellen. Slå på den to-polte bryteren og bruk testknappen på fotocellen. Les brukerveiledningen for fotocellen. Etter det kan du dekke til fotocellen for å lure den til å tro at det er mørkt. 

Feilsøking

* Bryt spenningen og feilsøk hvis ikke installasjonen virker.
* En medelev lager feil på din installasjon – du feilsøker og utbedrer feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Utfør en sluttkontroll av din installasjon.
Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

Se film: Verifikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid, Minste kortslutningsstrøm, Høyeste kortslutningsstrøm

SE FILM OM “5 SIKRE”

* Bruk “5 sikre”– måling/prøving og visuell kontroll. Fyll ut alle verdier – husk på å kommentere.

Kursfortegnelse
Lag kursfortegnelse for din installasjon.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet.

FDV-dokumentasjon
Lag en utstyrsdokumentasjon. Se punktet om utstyrsdokumentasjon. 

Utstyrsdokumentasjon

Les om CE-merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema.
Linker for å komme til utstyrsdokumentasjon: fotocellefordelingskap10 A jordfeilautomatinnfelt bryterveggboksertakboksklammer og K-rør.

Brukerveiledning
Kunden skal ha en brukerveiledning for fotocellen og det øvrig utstyret du har montert. Det er viktig at kunden forstår hvordan en forandrer på følsomheten (dvs. når fotocellen skal slå seg på). Lag en enkel brukerveiledning til jordfeilbryteren. Der skal det blant annet stå hvordan kunden skal teste jordfeilbryteren og hvor ofte kunden skal teste jordfeilbryteren. 

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring.
* Lag en samsvarserklæring. Bruk ”5 sikre”.
All dokumentasjon skal leveres kunden (læreren).

Vurdering

Min innsats:

 • Hvordan var min planlagte tidsbruk i forhold til virkelige tidsforbruk? Hvis det var forskjell, hva var grunnen? Skriv en kort begrunnelse.
 • Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.
 • Hva var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse for hvorfor det var bra?
 • Hva kan jeg gjøre neste gang? Skriv en kort forklaring.
 • Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? BRUK SKJEMA.
 • Læreren setter karakter på oppgaven min på skjemaet jeg brukte sammen med meg.