Vg2_gml_ELE_ÅPEN_UTE_installasjon

Åpen installasjon UTE med to lysbrytere (nr 6.2), lys og stikontakt

Kompetansemål:

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for belysning beregnet for boliger og mindre foretningsbygg
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for én- og trefasede effektuttak for boliger og mindre foretningsbygg
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll 

Innledning:

En kunde ønsker belysning ute på verandaen. Lyset skal tennes og slokkes med en lysbryter ute og en lysbryter inne. I tillegg skal kunden ha en stikkontakt ute. Stikkontakten skal forsynes med et 16A vern som er montert i fordelingsskapet inne.

Alt elektrisk materiell som monteres ute må ha beskyttelse mot regn og andre gjenstander for å unngå skader. Beskyttelsen av elektrisk utstyr er delt inn i flere klasser. Disse beskyttelsesklassene kalles for IP-klasse eller IP-systemet. Første sifferet forteller beskyttelsesnivået mot gjenstander. Andre sifferet forteller beskyttelsesnivået mot vann.

Elektrisk utstyr som er montert ute skal også ha flerpolt brudd. Det betyr av det må være topolt brudd på alle lysbrytere som styrer utelyset.

lysbryter ute: elmateriell ute må ha en kapslingsgrad slik at utstyret tåler vind og vær.  I tillegg skal alt utstyr ha topolt brudd. Når lyset skal styres fra to steder bruker en topolt vekselvender – Bryter nr 6.2
lysbryter inne: husk på at alle brytere som styrer utstyr ute må ha topolt brudd
Koblingsbokser: hvis det skal brukes koblingsboks ute må den ha rett kapslingsgrad
PFXP: tillatt både inne og ute. Kan både brukes på vegg i åpne anlegg eller i røranlegg. PFXP er dobbeltisolert. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
PR-kabel: Kabel som er laget for å være lett å forlegge pent på vegg
16A vern: det er krav at det skal være jordfeilbryter på hver kurs. Da er det lurt å montere en jordfeilautomat som er en jordfeilbryter og et automatvern bygd sammen. Utløsestrømmen for installasjoner skal være maks If = 30mA. Det er viktig at utløsestrømmen og utløsetiden testes i sluttkontrollen. Se film om Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid og les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
Fordelingsskap: Fordelingsskapet kalles også for sikringsskap.

Planlegging


Husk på å spare på noter fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel)


Din oppgave:

Oppgaven går ut på å finne rett type materiell og kapslingsgrad på utstyret som skal brukes ute.
Du skal montere åpen installasjon med en lysbryter for bruk inne og en lysbryter for bruk ute. Lampen og stikkontakten skal være montert ute. Hvis du har en vegg i vinkel kan den ene veggen være uteinstallasjonen og den andre veggen er for inneinstallasjonen. Du skal montere lysbryter og stikkontakter etter Norsk Standard.
Etter kundens ønske skal det brukes et 16A vern.
Nettet er et IT-nett

Tidsplan:
 * Lag en tidsplan for din oppgave på skjema

Risikovurdering:
Risikovurdering består av to deler:
Arbeidet – En del er der du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

Risikovurdering: arbeidet
Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her beskriver du de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontakter. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller andre farer. Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

 

RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les §16 i fel om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

* Lag i tillegg en egen risikovurdering:
– Hvilken IP-kapsling trenger det elektriske utstyret? Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
– Kan det være noen farer i forbindelse med å arbeide på en stige?

– Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen. Skriv dem i punktform.

Tegninger:

* Lag en arrangementstegning over hvordan du har tenkt å installere oppgaven på din vegg.

* Lag et enlinjeskjema over oppgaven du skal montere på din vegg.

* Hvis du vil, kan du / bør du lage et flerlinjeskjema for at det skal være litt lettere å koble.

Beregninger:

Vernets størrelse er 16A og nettsystemet er et IT-nett (230V mellom fasene). Forlegningsmåten er åpen.
Husk på at det er normer i NEK400 som gjelder dimensjonering av ledere og vern ved installasjon i en bolig. Vær nøye med at skjema for ”beregning av vern og tverrsnitt for bolig” blir brukt!

Du skal beregne og dokumentere ledertverrsnitt ut fra kundens ønske om vernets størrelse. Dokumentasjonen skal være for kundens tenkte installasjon. Dette for at du skal få realistiske verdier.
– Læreren forteller deg lengde på den lengste kabelen.
– Læreren forteller den laveste kortslutningsstrøm som er i enden på den lengste kabelen.
* Bruk skjema for å beregne og dokumentere at du har rett tverrsnitt på kabelen i forhold til vernet.

Materielliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema
Stikkontakt
lysbryter ute
lysbryter inne
Lamper
Koblingsbokser
– Kabel: PR eller PFXP
– Klammer: enstift og tostift
Jordfeilautomat 16A
Fordelingsskap

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!

Montasje

* Fyll ut risikovurdering ”rapport fra risikovurderingen” – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har skjønt hvert punkt. Les veiledningen.

* Monter stikkontakten, lysbryteren – inne, lysbryteren – ute, lampe og eventuelle bokser

* Trekk kabel fra fordelingsskapet frem til det elektriske utstyret og mellom utstyret.

* Koble installasjonen.

Testing

* Mål isolasjonsresistansen – notér verdien. Se film om isolasjonsresistans. Les Energi- og styresystemer Vg1.

* Mål kontinuiteten – notér verdien. Se film om kontinuitet. Les Energi- og styresystemer Vg1.

* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.

* Test anlegget.

Feilsøking

* Bryt spenningen og feilsøk hvis ikke installasjonen virker.

* En medelev lager feil på din installasjon – du feilsøker og utbedrer feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Utfør en sluttkontroll av din installasjon.
Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

Se film: Verifikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid, Minste kortslutningsstrøm, Høyeste kortslutningsstrøm

SE FILM OM “5 SIKRE”

* Bruk “5 sikre”– måling/prøving og visuell kontroll. Fyll ut alle verdier – husk på å kommentere.

Kursfortegnelse

Lag kursfortegnelse for din installasjon.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet. 

FDV-dokumentasjon
 Ved installasjoner på bedrifter skal det levers FDV-dokumentasjon til eier av anlegget.
* Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret.
Linker for å komme til FDV-dokumentasjon: stikkontakt, lysbryter ute, lysbryter inne, PFXP, enstift-klammer, tostift-klammer, koblingsboks, utearmatur og jordfeilautomat 

Utstyrsdokumentasjon

 Les om CE merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema

Brukerveiledning
 Kunden (eier av anlegget) skal ha en brukerveiledning for din installasjon.Der skal det blant annet stå hvordan kunden skifter glødelampe i utearmaturen. Da er det viktig å få med hvordan kunden fjerner glasset på armaturen da dette kan være en utfordring på enkelte armaturer. Det bør også stå at eier av anlegget plikter å holde oppsyn på utstyret ute slik at eieren oppdager sprekker eller annen ødeleggelse i utstyret. Hvis utstyret er ødelagt kommer det å trenge inn vann.
Det er også viktig at du forklarer hvordan og hvor ofte kunden skal teste jordfeilbryteren i jordfeilautomaten.

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring
* Lag en samsvarserklæring. Bruk ”5 sikre”

All dokumentasjon som er laget skal leveres kunden (lærer).

Vurdering

Min innsats:

* Hvordan var mitt planlagte tidsforbruk i forhold til virkelig tidsforbruk? Hvis det er forskjell, hva er grunnen? Skriv en kort begrunnelse.

* Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.

* Hva var det som var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse hvorfor det var bra.

* Hva kan jeg gjøre bedre neste gang jeg installerer ute? Skriv en kort forklaring.

* Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? Bruk skjema.

* Læreren setter karakter på oppgaven din sammen med deg på skjemaet du brukte.