Vg2_gml_ELE_ÅPEN_serievender

Åpen installasjon med serievender (nr 5) og to lys

Kompetansemål:

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for belysning beregnet for boliger og mindre forretningsbygg
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for én- og trefasede effektuttak for boliger og mindre foretningsbygg
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeid med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeid i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll  

Innledning:

På et mindre kontorbygg ønsker eieren å ha to forskjellige lys på hvert kontor. Eieren ønsker at firmaet der du jobber som lærling på skal lage installasjonen.
Du får i oppgave å planlegge, gjennomføre og dokumentere installasjonen på kontorene.

Du har fått informasjon av kunden at du skal bruke serievender (kobling nr5) for å tenne de to forskjellige lysene på hvert kontor. Kunden ønsker også at lysbryterne skal monters på den høyde Norsk Standard tilsier.
Da det er umalt panel på veggene ønsker kunden at det skal brukes lysbrun PR-kabel.
Det er fra før av montert 16A vern til hvert kontor da også stikkontaktene på kontoret er koblet på kursen.

Se filmer: Åpen installasjon – lys brun PR.

Lysbryter nr 5 – serievender: lysbryter på vegg for å tenne og slokke to forskjellige lamper uavhengige av hverandre.
16A vern: det skal alltid monteres jordfeilautomat når det er nyinstallasjoner. Det er viktig at utløsestrømmen og utløsetiden testes i sluttkontrollen. Se film om Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid.
Koblingsbokser: boks for å koble sammen lederne.
PR kabel – lys brun: lys brun PR-kabel til lys brun panel.
Klammer: hvit klammer som passer til PR kabel. Husk på at det er forsjellig klammer til oval kabel og til rund kabel. I tillegg må det brukes rett klammer til rett tverrsnitt på kabelen – 1,5 mm2 eller 2,5 mm2.
Fordelingsskap: fordelingsskapet kalles også for sikringsskap.


Planlegging


Husk på å spare på noter fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel).


Din oppgave:
Denne oppgaven går ut på å lage dokumentasjon, finne rett materiell, lage en fagmessig rett utført installasjon og teste / måle din installasjon.
Installasjonen gjøres på vegg med rett høyde på lysbryter – se Norsk Standard. Du bør montere belysningen i tak. Hvis du ikke har mulighet til å montere lyset i tak så kan belysningen monteres på vegg. Har du fordelingsskap på din vegg går du ut i fra dette. Installasjonen skal forsynes med en 16A jordfeilautomat.

Tidsplan:

* Lag en tidsplan for din oppgave på skjema

Risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
Arbeidet – En del er der du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

Risikovurdering: arbeidet
Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontakter. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller andre farer. Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

 

RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les §16 i fel om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen og på NELFO.no

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

Tegninger:

* Lag en arrangementstegning over hvordan du har tenkt å installere oppgaven på din vegg.

* Lag et enlinjeskjema over oppgaven du skal montere på din vegg.

* Hvis du vil, kan du / bør du lage et flerlinjeskjema for at det skal være litt lettere å koble. 

Beregninger:

Du skal beregne og dokumentere ledertverrsnitt ut ifra kundens ønske om vernets størrelse. Dokumentasjonen skal være for kundens tenkte installasjon. Dette for at du skal få realistiske verdier. Vernets størrelse er 16A og nettsystemet er et IT-nett (230V mellom fasene). Forlegningsmåten er åpen vegg.
Husk på at det er normer i NEK400 somgjelder for dimensjonering av ledere og vern. Hver nøye med at ”skjema for beregning av tverrsnitt og tverrsnitt for bedrift” blir brukt!
– Læreren forteller deg lengde på den lengste kabelen.
– Læreren forteller den laveste kortslutningsstrøm som er i enden på den lengste kabelen.
* Bruk skjema for bedrift for å beregne og dokumentere at du har rett tverrsnitt på kabelen i forhold til vernet.

Materielliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema og skriv inn det materiell du trenger.
Lysbryter nr 5 – serievender
Koblingsbokser
PR kabel – lys brun
Klammer
Lampe (armatur)
16A vern 
Fordelingsskap

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!


Montasje

* Fyll ut risikovurdering ”rapport fra risikovurderingen” – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har skjønt hvert punkt. Les veiledningen.

* Monter stikkontakter, lysbryteren, bokser og belysning ut fra tegningene du har laget.

* Trekk kabel fra fordelingsskapet frem til det elektriske utstyret og mellom utstyret.

* Koble installasjonen.

Testing

* Mål isolasjonsresistansen – notér verdien. Se film om isolasjonsresistans. Les Energi- og styresystemer Vg1.

* Mål kontinuiteten – notér verdien. Se film om kontinuitet. Les Energi- og styresystemer Vg1.

* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.

* NÅ kan du teste anlegget.

Feilsøking

* Bryt spenningen og feilsøk hvis ikke installasjonen virker.

* En medelev lager feil på din installasjon – du feilsøker og utbedrer feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Lag sluttkontroll på din installasjon.
Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.
Se film: Se filmer om sluttkontoll.
SE FILM OM ”5 SIKRE”
* Bruk ”5 sikre” – måling/prøving og visuell kontroll: Fyll ut alle verdier – husk på å kommentere.

Kursfortegnelse

Les om kursfortegnelse.
Lag kursfortegnelse for din installasjon.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet.

FDV-dokumentasjon
 

Ved installasjoner på bedrifter skal det levers FDV-dokumentasjon til eier av anlegget.
* Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret. Bruk disse linkene som hjelp: Stikkontakt, lysbryter nr 5, PR kabel – lys brun, klammer, koblingsboks, 16A vern, fordelingsskap og lampe (armatur)

Utstyrsdokumentasjon

Les om CE-merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema

Brukerveiledning

Lag en enkel brukerveiledning til kunden. Der skal det blant annet stå hvordan kunden skifter glødelampe. Det er også viktig at du forklarer hvordan og hvor ofte kunden skal teste jordfeilbryteren.

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring
* Lag en samsvarserklæring. Bruk ”5 sikre”

All dokumentasjon som er lagd skal leveres kunden (lærer).

Vurdering

Min innsats:

* Hvordan var mitt planlagte tidsforbruk i forhold til virkelig tidsforbruk? Hvis det er forskjell, hva er grunnen? Skriv en kort begrunnelse.

* Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.

* Hva var det som var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse hvorfor det var bra.

* Hva kan jeg gjøre bedre neste gang jeg installerer belysning? Skriv en kort forklaring.

* Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? Bruk skjema.

* Læreren setter karakter på oppgaven din sammen med deg på skjemaet du brukte.