Vg2_gml_DoE_satellittbasert_kringkasting

Fellesantenneanlegg, satellittbasert kringkasting

Kompetansemål:

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fellesantenneanlegg for bakke – og satellittbasert kringkasting
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med data- og elektronikksystemene og utstyret
 • gi brukere veiledning om data- og elektronikksystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i data- og elektronikksystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på data- og elektronikksystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer
 • bruke faglig presist språk om data- og elektronikkssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon for å ivareta krav til elektronisk kommunikasjon, informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og personsikkerhet
 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:

Se Vg2 Kommunikasjonsanlegg

En boenhet har 4 leiligheter. I en av leilighetene ønsker kunden at ha mulighet for satellittmottak. Parabolantennen skal monteres på sørveggen med fri sikt. Fra parabolantennen skal det trekkes en koaksialkabel frem til der hvor TV-en skal plasseres. Kabelen kan forlegges åpen. Koaksialkabelens ene ende skal kobles til parabolantennens mikrobølgehode (LNB) og den andre enden til en digitalmottaker (satellittmottaker).

Det er også mulig å lage en skult installasjon.

I tillegg er det mulig å ha en installasjon med et felles antenneanlegg til alle leiligheter både med bakkekringkasting og satellittkringkasting. Da brukes en satellitt MF-svitsj og spesielle antenneuttak. Se link for eksempel på kobling.

For å kunne ta imot signal fra parabolantennen og se signalet på flere forskjellige TV-er trengs det en koaksialkabel og en digitalmottaker til hver TV.

Se linker fra Post og Teletilsynet:
TV via bredbånd (i stedet for parabol/bakkenett)
– Må eg betale TV-lisens dersom eg ser på TV via breiband, og ikkje brukar TV-antenne?
– Kan eg sjå på TV via breiband og dermed bruke dataskjermen som TV-skjerm?
– Hvordan kan jeg hindre at datamaskinen min med TV-kort forårsaker brann?

Arbeidet skal utføres fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon! Se Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sitt regelverk. Tidligere Post- og teletilsynetekom-loven og autorisasjonsforskriften.
Kunden skal ha dokumentasjon av installasjonen. Inklusive beregningene av dempingene.

Parabolantennen: parabolisk antenne som samler sammen signalene fra en satellitt inn i et mikrobølgehode.
Mikrobølgehode (LNB): omvandler signalet fra satellitten til en elektrisk signal. Forandrer også på den høye frekvensen fra satellitten til en lavere frekvens slik at den passer bedre til vårt kabelanlegg
Digitalmottaker: omvandler den digitale signalen som kommer fra satellitten til signalet TV-en trenger
Koaksialkabel: kabel (antennekabel) som brukes til antenneanlegg. Denne kabelen har en impedans på 75Ω.
F-konnektor: spesiell kontakt til koaksialkabel.
Antenneuttak for radio, TV og Satellitt. Disse kan få med forskjellig demping (1dB, 7dB og 14dB)

Endemotstand: brukes i siste antennekontakt. Hvis ikke en TV eller radio er koblet i antennekontakten kommer signalet at reflektere (stusse) tilbake i kabelen for å forstyrre andre antennekontakter uten endemotstand. Noen antennekontakter har innebygget endemotstand. Endemotstandet har impedansen 75Ω.
Signalnivå: får ikke være for svakt ELLER for sterkt. Måles i dBμV (desibel-mikrovolt).  
Demping: er hvor mye signalet dempes (minker). Demping måles i dB (desibel)
Støykilde / forstyrrelse: alle elektriske apparater lager støy. Dette må vi ta hensyn til.
digitalmottaket (satellittmottaker): det trengs en digitalmottaker til hver TV. Mottakeren har kortplass slik at en kan velge de kanalene som man vil ha.

Feltstyrkemålere: brukes for å dokumentere at det er rett signalnivå i antennekontakten og ved feilsøking. Går også å bruke feltstyrkemåleren/signalnivå måleren i digitalmottakeren.

Planlegging


Husk på å spare på noter fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel)


Din oppgave:

* Du skal tegne hvor TV-en (antennekontakt) og parabolantenne skal plasseres. Ut fra denne tegning skal du beregne hvor lang kabel som brukes til antennekontakten.
* Du skal beregne dempingen fra antennen frem til TV-en (antennekontakten).
* Du skal sluttkontrollere og sammenstille dokumentasjonen.
Din installasjon gjør du på en vegg i en bås eller lignende. Bruk skjult eller åpen installasjon.

Tidsplan:
 * Lag en tidsplan for din oppgave på skjema. Tidsplanen skal innholde hvor mange timer du forventer å bruke på oppgaven. 

Risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
Arbeidet – En del er der du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

RISIKOVURDERING: ARBEIDET
Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontakter. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller andre farer. Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

 

RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les §16 i fel om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

RISIKOVURDERING: EKOM INSTALLASJON
* Fyll ut risikovurdering for EKOM «Rapport fra risikovurdering av ekomnett» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen til «Rapport fra risikovurdering av ekomnett»

Tegninger:

 * Lag en tegning for kundens parabolantenneinstallasjon i leiligheten. Husk på plassering av utstyret. Det er også viktig å planlegge kabelføringen med tanke på lengde og forstyrrelser. Finne ut hvor det er hensiktsmessig å montere parabolantennen.

* Lag et enlinjeskjema over hele antenneanlegget og skriv inn kabelavstandene ut fra installasjonstegningen i forrige oppgave.

* Lag en arrangementstegning over anlegget du skal installere, som viser hvor du plasserer utstyret på veggen.

Beregninger:

* Lag et oppsett med signalnivået ved mikrobølgehodet, demping i kabelen og eventuell antennekontakt. Også denne dokumentasjonen skal kunden ha.

Materielliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema
Parabolantennen
Mikrobølgehode
Digitalmottaker
Koaksialkabel, åpen installasjon
Koaksialkabel, skjult installasjon
F-konnektor

Endemotsand

Feltstyrkemålere

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!


Montasje

Utfør arbeidet fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon! Se Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sitt regelverk. Tidligere Post- og teletilsynetekom-loven og autorisasjonsforskriften.

* Monter ditt utstyr på veggen ut ifra arrangementtegningen. Husk på høyden på eventuell antennekontakt.

* Trekk koaksialkabelen mellom ditt utstyr. Vær nøye med å lage en pen installasjon.

* Monter antennen mot sør. Husk på at det må være fri sikt uten tre og bygninger. Husk på å plassere antennen slik at det er mulig å trekke antennekabelen til din installasjon for driftsetting og testing.

* Koble antennekabelen fra parabolantennen til din installasjon.

Testing

Idriftsetting og justering.

Funksjonsprøv installasjonen:
– Alternativ A, med feltstyrkemåler: kontrollmål med instrumentet at det er riktig signalnivå. Noter måleresultatene.

– Alternativ B, hvis skolen ikke har feltstyrkemåler: koble en digitalmottaker og en TV til din antenneinstallasjon og søk etter kanaler på digitalmottakeren. Kontroller om det er bra bilde. Noter resultatene fra digitalmottakerens innebygde feltstyrkemåler.

Feilsøking
 * Les om feilsøking hvis det ikke er noen signal eller TV-bilde.
* La en medelev lage feil på din installasjon – utbedre feilen. 

Dokumentasjon

Sluttkontroll

* Se Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sitt regelverk. Tidligere Post- og teletilsynetekom-loven og autorisasjonsforskriften.

Bruk skjema fra NELFO for «EKOM-sluttkontroll» av anlegget. Les veiledning for «EKOM-sluttkontroll»

Kursfortegnelse
Hvis du har installert stikkontakter eller annet elektrisk utstyr som er koblet til en kurs skal du lage en kursfortegnelse.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet. 

FDV-dokumentasjon
 Ved installasjoner på bedrifter eller fellesanlegg skal det levers FDV-dokumentasjon til eier av anlegget.
* Søk på Internett for å finne FDV-dokumentasjon for utstyret. – Parabolantennen, – Mikrobølgehode, – Digitalmottaker, – Koaksialkabel, åpen installasjon, – Koaksialkabel, skjult installasjon, – F-konnektor, og – Endemotsand

Utstyrsdokumentasjon

 Les om CE-merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema

Brukerveiledning

* Skriv en brukerveiledning av parabolantenneanlegget til kunden.

Samsvarserklæring

* Lag en samsvarserklæring – EKOM.

* Samle sammen alle tegninger, utregninger og skjema du har lagd. Sortere dem slik at det blir pent og ryddig. Kunden skal ha denne dokumentasjonen.

Vurdering

Min innsats:

* Hvordan var mitt planlagte tidsforbruk i forhold til virkelig tidsforbruk? Hvis det er forskjell, hva er grunnen? Skriv en kort begrunnelse.

* Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.

* Hva var det som var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse hvorfor det var bra.

* Hva kan jeg gjøre bedre neste gang jeg installerer et antenneanlegg for parabol? Skriv en kort forklaring.

* Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? Bruk skjema.

* Læreren setter karakter på oppgaven din sammen med deg på skjemaet du brukte.