Vg2_gml_DoE_kameraovervåkning

Kameraovervåkning av en mindre bedrift

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere adgangskontroll beregnet for mindre foretningsbygg
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av alarmsystemer og loggføre arbeidet
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med data- og elektronikksystemene og utstyret
 • gi brukere veiledning om data- og elektronikksystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i data- og elektronikksystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på data- og elektronikksystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer
 • bruke faglig presist språk om data- og elektronikkssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon for å ivareta krav til elektronisk kommunikasjon, informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og personsikkerhet
 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:

Lese Kommunikasjonsanlegg Vg2 elenergi

I et mindre kontorbygg skal det installeres et kameraovervåkningssystem. Du jobber i et firma som er et godkjent innbruddsalarmforetak. Firmaet har også kunnskap om montering av overvåkingskamera. Den kompetansen som firmaet trenger, er systemplanlegging, installasjon og idriftsettelse. Dokumentasjon av gjennomført kurs og bestått prøve anses som tilstrekkelig kompetansebevis.

 Firmaet ditt har lagt inn et anbud på jobben og har nå fått i oppdrag å planlegge å installere kameraovervåkingsanlegget. Du får i oppgave å gjøre denne planleggingen av kameraovervåkingsanlegget som et ledd i din opplæring i bedrift som lærling.
I risikoanalysen skal du blant annet planlegge hvilke deler av kontorbygget og utearealet som skal ha kameraovervåkning. Men før du begynner å planlegge, må du ha kunnskaper om hvilke regler som gjelder for kameraovervåking.

Datatilsynet har informasjon om kameraovervåking som du må kunne:
Kameraovervåking – hva er lov?
Hvilke områder kan du overvåke?

Installasjonskrav til kameraovervåkingsanlegg – NELFO

Kunden ønsker at installasjonen skal være skjult eller trådløs. Kravet er også at installasjonen utføres etter gjeldende regelverk.
Som vanlig gjelder også NEK400, FEL og EMC: EN 50130-4.

Les om adgangskontroll på Wikipedia

Forslag på utstyr:
IP-kamera for utendørs eller IP-kamera for innendørs: et IP-kamera har ofte innbygget WEB-grensesnitt. Dette gjør at et IP-kamera lett kan programmeres fra en PC med WEB-browser, for eksempel IE, Chrome, Opera osv. Når en kobler et IP-kamera til Internett, blir det også tilgjengelig fra alle PC-er med Internett-tilkobling.
Bruker vi et IP-kamera med PoE med nettverkskabel, forsynes IP-kameraet med spenning og strøm over nettverkskabelen. Et IP-kamera med trådløs kommunikasjon må ha en kabel som forsyner det med strøm.
Den store fordelen med IP-kameraet er at det er tilgjengelig fra en PC eller mobiltelefon med internettoppkobling uansett hvor en er.
Svitsj: En enhet som kobler sammen nettverksutstyr, for eksempel PC-er, nettverksskrivere eller IP-kameraer.
Patchkabel: En kort, myk og bevegelig nettverkskabel som brukes til å koble utstyr sammen til svitsjen.
– Nettverksbabel: En stivere kabel som brukes til fast installasjon mellom en patchpanel og ISO8-modularkontakten
Patchpanel: Patchpanelet monteres i et egnet rom eller i et Patchskap.
ISO8-modularkontakten: ”Datastikkontakt” som monteres der PC og annet utstyr monteres.
– PC med nettverkskort.

Planlegging


Husk på å spare på notater fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i § 12 (FEL)


Din oppgave:

Din oppave består av to deler:
1) TEORI: En teoretisk del der du skal systemplanlegge, beskrive installasjonen og beskrive idriftsettelsen.

2) PRAKSIS: Montere et kamera på egnet sted der læreren anviser deg. Se avsnittet gjennomføring!

Tidsplan:
* Lag en tidsplan for din oppgave på skjema. Tidsplanen skal innholde hvor mange timer du forventer å bruke på oppgaven. For å kunne lage en realistisk tidsplan må du først lese igjennom hele oppgaven, både teoridelen og praksisdelen.

1 TEORI
Den tenkte installasjonen skal være en ITV-installasjon.
* Systemplanlegging:
a) Skriv ned de viktigste punktene i personopplysningsloven i forbindelse med overvåkingskamera.
b) Du skal skrive ned og begrunne din plassering av kameraene ut fra personopplysningsloven.
c) Beskriv hvor du har tenkt å trekke kablene til kamerainstallasjonen.

Risikovurdering:

Ved adgangskontroll med overvåkingskamera må du i tillegg til den vanlige risikovurderingen lage en egen risikovurdering for din kamerainstallasjon. Denne risikovurdering ligger til grunn for valg av typen overvåkingskamera og hvor de skal plasseres.
* Besvar spørsmålene d) til g). Det er viktig at du tenker igjennom besvarelsene og begrunner svarene dine!
d) Er det mulig å sikre verdiene med kameraovervåking?
e) Hvor kan det være verdifullt utstyr og materialer? Finn ut på hvilken måte du kan sikre kontorbygget?
f) Hvor er det vinduer og dører? Finn ut på tegningen hvor det er mulig å komme seg inn i bygningen.
g) Skal kameraanlegget kobles mot vaktselskap, eller finnes det vakt i bygget eller bedriften?

I tillegg skal den vanlige risikovurderingen, som består av to deler, utføres: 
– Arbeidet – Du finner ut hvilke farer det er med å utføre oppdraget eller arbeidet. 
– Elinstallasjonen – Du finner hvilke farer av elektriske art det er med elinstallasjonen, både før og etter at installasjonen er ferdig.

Risikovurdering av arbeidet
Les informasjon om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
Farekilde er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter osv. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

 

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

h) Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du ned de risikomomentene som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbrytere og stikkontaktene, for eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg og liknende. Skriv ned alle andre risikomomenter som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

Risikovurdering av den elektriske installasjonen
Les § 16 i FEL om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

i) * Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen

RISIKOVURDERING: KAMERAOVERVÅKINGSANLEGG
j) * Fyll ut risikovurdering for kameraovervåkingsanlegg «Rapport fra risikovurdering av kameraovervåkingsanlegg» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen til «Rapport fra risikovurdering av kameraovervåkingsanlegg»

Tegninger:

k) Lag en tegning for kundens kameraanlegg. Velg type kamera. Husk på plassering av utstyret. Finn ut hvor det er hensiktsmessig å montere overvåkingskameraer, monitorer, videoopptakere, PC og øvrig nettverksutstyr. Det er også viktig å planlegge kabelføringen med tanke på lengde og forstyrrelser.

Beregninger:
l) Beregn kabeltverrsnittet på kabelen som forsyner utstyret til ITV-overvåkingen. Bruk skjema for bedrift. 

Materielliste:

m) Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema
– ITV-kamera eller IP-kamera
– Monitor
– Videoopptaker
– PC
– Svitsj
– Patchpanel
– Kabel 

Gjennomføring

Utfør arbeidet fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon!

Montasje

n) Installasjon
Et tips kan være å bruke et IP-kamera med innbygget WEB-browser og koble den til en svitsj, og så videre til en PC.
– Montere et kamera på egnet sted der læreren anviser deg.
– Les brukerveiledningen til IP-kameraet for å stille inn rett IP-adresse og subnettmaske på PC-en som skal brukes til å programmere IP-kameraet. Det er nødvendig at PC-ens adresse stemmer overens med IP-kameraet.
– Koble IP-kameraet til svitsjen og videre fra svitsjen til din PC.
– Når rett IP-adresse og subnettmaske er stilt inn på PC-en, startes PC-ens WEB-browser (IE, Chrome e.l). – Tast inn IP-kameraets IP-adresse i URL-feltet på PC-ens WEB-browser.
– Hvis der er innstilt rett IP-adresse og subnettmaske på PC-en, skal det nå åpne seg et påloggingsvindu. Tast inn IP-kameraets brukernavn og passord for å komme inn i kamerats redigeringsprogram. Brukernavn og passord står i brukerveiledningen til IP-kameraet.

Testing

o) Sette i drift og teste
* Funksjonsprøv anlegget og finn ut hvor stort opptaksområde kameraet har.
* De fleste IP-kameraer har innebygd minne for opptak. Stil inn opptak slik at det er mulig å se hva som har skjedd.
* Spør systemansvarlig på skolen om du får lov til å koble kameraet til skolens nettverk. Programmer kamerat slik at du får kontakt med kameraet over Internett.

Feilsøking

p) Feilsøk hvis det er feil på kameraets funksjon.
* Hvis du ikke får frem kamerats påloggingsside:
Kontroller at kamera og PC er koblet sammen med nettverkskabel via en svitsj.
Kontroller at kamera og PC har rett IP-adresse og subnettmaske.
* La en medelev lage feil på din installasjon – utbedre så feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll
q) Sluttkontroller anlegget. Bruk skjema fra NELFO for «Rapport fra sluttkontroll av kameraovervåkingsanlegg». Les veiledning for «Rapport fra sluttkontroll av kameraovervåkingsanlegg»
* Er kamerainstallasjonen i tråd med datatilsynets forskrifter? Dette må dokumenteres.
* Tegn hvordan du vil at varselskiltene som må monteres, bør se ut når det brukes overvåkingskameraer. 

Kursfortegnelse

ITV-utstyret skal ha en egen kurs. Lag en kursfortegnelse. 
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet. Bruk beregningen ut fra beregning av tverrsnitt i del 1 ─ TEORI

FDV-dokumentasjon

For installasjoner i bedrifter eller av fellesanlegg skal det leveres FDV-dokumentasjon til eieren av anlegget. 
* Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret du valgte i del 1 – TEORI.

Utstyrsdokumentasjon

Les om CE-merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon for utstyret du valgte i del 1 – TEORI. Bruk skjema.

Brukerveiledning
* Lag en brukerveileding for hvordan en kobler IP-kameraet til en PC og hvordan en stiller inn ny IP-adresse på kameraet. 

Samsvarserklæring

* Lag en samsvarserklæring – EKOM.

* Samle sammen alle tegninger, utregninger og skjemaer du har laget. Sortere dem slik at det blir pent og ryddig. Kunden (læreren) skal ha denne dokumentasjonen.

Vurdering

Min innsats:

Min innsats:
* Er installasjonen fagmessig utført? Skriv en kort forklaring.
* Er installasjonen nøyaktig utført? Skriv en kort forklaring.
* Er installasjonen utført etter gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon? Skriv en kort forklaring.
* Hvordan var mitt planlagte tidsforbruk i forhold til virkelig tidsforbruk? Hvis det er forskjell, hva er grunnen? Skriv en kort begrunnelse.
* Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.
* Hva var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse for hvorfor det var bra.
* Hva kan jeg gjøre bedre neste gang jeg gjør en tilsvarende installasjon? Skriv en kort forklaring.
* Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? Bruk skjema.
* Læreren setter karakter på oppgaven min sammen med meg på skjemaet jeg brukte.