Vg2_gml_DoE_innbruddsalarm

Innbruddsalarmanlegg i et mindre kontorbygg

Kompetansemål:

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere ett system for brannalarm og ett system for innbruddsalarm, basert på vurderinger av bruksområder og ulike systemløsninger
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av alarmsystemer og loggføre arbeidet
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med data- og elektronikksystemene og utstyret
 • gi brukere veiledning om data- og elektronikksystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i data- og elektronikksystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på data- og elektronikksystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer
 • bruke faglig presist språk om data- og elektronikkssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon for å ivareta krav til elektronisk kommunikasjon, informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og personsikkerhet
 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:

Se Kommunikasjonsanlegg Vg2 elenergi

I et mindre kontorbygg skal det installeres et innbruddsalarmanlegg. Du jobber i et firma som er et godkjent innbruddsalarmforetak.  Firmaet ditt har lagt inn et anbud på jobben og har nå fått i oppdrag å planlegge og installere innbruddsalarmanlegget. Du får i oppgave å gjøre denne planleggingen av innbruddsalarmanlegget som et ledd i din opplæring i bedrift som lærling.

I risikoanalysen skal du planlegge hvilken ”sikkerhetsgrad” kontorbygget skal ha og hvilken soneinndeling som du mener kontorbygget trenger.

Kunden ønsker at installasjonen skal være skjult. Kravet er også at installasjonen utføres etter gjeldende regelverk. Last ned regelverket: ”FG- regelverket” innbruddsalarm. Det er regler for automatiske innbruddsalarmanlegg og boligalarmanlegg (innbrudd, brann og vann). Som vanlig gjelder også NEK400 og FEL.

Se link til innbruddsalarmutstyr.
Les om adgangskontroll på Wikipedia 

Sentralapparat: sentralapparatet har all elektronikk som trengs for at detektorer, alarmorgan og alarm videre til vaktselskap skal virke. Denne sentralen er FG-godkjent klasse 3
PIR detektor: Passiv InfraRød detektor føler om det kommer mennesker innenfor detektorens måleområde
Forbikoblere: eksempel på forbikoblere. Er praktisk å montere ved dør som er naturlig å bruke når første man kommer til kontorbygget
Alarmgivere: skal monteres inne og ute. Utesirene skal tåle å monteres ute. I dette tilfelle er det en innesirene som passer til bolig
Magnetkontakt: den enkleste typen av detektorer. Monteres ved døren der forbikobleren er montert. Monteres også ved andre dører og ved vinduer. Da gir magnetkontakten signal hvis en dør eller vindu åpnes.
Kabel til detektorene: PFSK 6×0,22mm2 er en type kabel som kan brukes til detektorene.

Planlegging Husk på å spare på noter fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel) som er for tilkoblingen av sentralapparatet til fordelingsskapet.


Din oppgave:
 * Du skal tegne hvor sentralapparatet, detektorene og alarmorgan skal plasseres. I tilegg må du finne ut hvor mange og hvilken type av detektorer som skal brukes i hvert rom og hvor du trekker kablene. Det er viktig at du følger ”FG- regelverket” innbruddsalarm og revisjonshistorikk. Se link.
* Du skal installere sentralapparatet og noen av detektorene i et par forskjellige sløyfer og alarmorgan.
* Du skal sluttkontrollere og sammenstille dokumentasjonen.
Din installasjon gjør du på en vegg i en bås eller lignende. Bruk skjult eller åpen installasjon. 

Tidsplan:
 * Lag en tidsplan for din oppgave på skjema. Tidsplanen skal innholde hvor mange timer du forventer å bruke på oppgaven.

Risikovurdering:

Ved innbruddsalarm må du i tillegg til den vanlige risikovurderingen lage en egen risikovurdering for vårt innbruddsalarmanlegg. Denne risikovurdering ligger til grunn for valg av sentralapparat, detektorer og alarmorgan.
Risikovurdering for innbruddsalarmanlegget:
* Er det mulig å sikre verdiene med mekanisk sikring? Bedre lås i dører? Færre vinduer? Flytte verdifullt utstyr til rom uten vinduer?
* Finn ut hvilken sikkerhetsgrad som skal brukes. Se link til "FG- regelverket" innbruddsalarm.
* Hvor kan det være verdifullt utstyr og materialer? Finn ut på hvilken måte du kan sikre kontorbygget?
* Hvor er det vinduer og dører? Finn ut på tegningen hvor det er mulig å komme seg inn i bygningen.
* Hvilken soneinndeling skal brukes i forhold til materiell og utstyr som skal sikres?
* Skal alarmanlegget kobles mot vaktselskap eller finnes det vakt på bygget eller på bedriften?

Alle disse spørsmålene er med på å bestemme hvilket alarmsystem som skal velges.

I tillegg skal den vanlige risikovurderingen, som består av to deler, utføres:
Arbeidet – En del er der du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

RISIKOVURDERING: ARBEIDET
Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her beskriver du de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbrytere og stikkontakter. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller andre farer. Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

 

RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les §16 i fel om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

RISIKOVURDERING: EKOM INSTALLASJON
* Fyll ut risikovurdering for EKOM «Rapport fra risikovurdering av ekomnett» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen til «Rapport fra risikovurdering av ekomnett»

Tegninger:

 * Lag en tegning for kundens innbruddslarmanlegg. Finn ut hvilke soner kontorbygget trenger. Velg type detektorer og alarmorgan. Husk på plassering av utstyret. Finn ut hvor det er hensiktsmessig å montere sentralapparatet, detektorene og alarmorganet. Det er også viktig å planlegge kabelføringen med tanke på lengde og forstyrrelser. Husk på at sentralapparatet skal ha en egen kurs.

SYMBOLER

* Lag et enlinjeskjema over hele antenneanlegget ut fra installasjonstegningen i forrige oppgave.

* Lag en arrangementstegning over anlegget du skal installere, som viser hvor du plasserer utstyret på veggen din.

Beregninger:

* Beregn kabeltverrsnittet på kabelen som forsyner sentralapparatet. Bruk skjema for bedrift.

Materielliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema
Sentralapparat
PIR detektor
Forbikoblere
Alarmgivere
Magnetkontakt
Kabel til detektorene
PR-kabel til sentralapparatet

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!


Montasje

Utfør arbeidet fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon!

* Monter ditt utstyr på veggen ut ifra arrangementstegningen.

* Trekk kabel til detektorene, melderne og signalgiverne.

* Trekk kabel fra fordelingsskapet til sentralapparatet

Testing

Sette i drift og teste.

* Ikke bruk isolasjonstesteren på detektorsløyfene da dette ødelegger elektronikken!

* Slå på spenningen etter tillatelse fra lærer.

* Test anlegget.

* Funksjonsprøv anlegget.

Feilsøking

 * Feilsøking hvis det er feil på alarmens funksjon. Utbedre feilene.

* La en medelev lage feil på din installasjon – utbedre feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

* Lei Kommunikasjonsanlegg hva dokumentasjonen bør innholde.

Bruk skjema fra NELFO for «EKOM-sluttkontroll» av anlegget. Les veiledning for «EKOM-sluttkontroll»

Kursfortegnelse

Sentralapparatet skal ha en egen kurs. Lag en kursfortegnelse.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet.

FDV-dokumentasjon

Ved installasjoner i bedrifter eller på fellesanlegg skal det leveres FDV-dokumentasjon til eier av anlegget.
* Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret.

Utstyrsdokumentasjon

Les om CE-merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema.

Brukerveiledning

* Lag en funksjonsbeskrivelse til innbruddslarmanlegget.

* Skriv en brukerveiledning til innbruddsalarmen. Den skal blant annet inneholde rutiner for kontroll og vedlikehold. Se leverandørens brukermanualer.

Samsvarserklæring

* Lag en ferdigattest. Se Bilag 1 Ferdigattest næringsalarm til denne oppgaven. Eller Bilag 8A Ferdigattest boligalarm hvis det hadde vart en bolig.

* Lag en samsvarserklæring – EKOM.

* Samle sammen alle tegninger, utregninger og skjema du har laget. Sortere dem slik at det blir pent og ryddig. Kunden av anlegget skal ha denne dokumentasjonen (lærer).

Vurdering

Min innsats:

* Er installasjonen fagmessig utført? Skriv en kort forklaring.

* Er installasjonen nøyaktig utført? Skriv en kort forklaring.

* Er installasjonen utført etter gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon? Skriv en kort forklaring.

* Hvordan var mitt planlagte tidsforbruk i forhold til virkelig tidsforbruk? Hvis det er forskjell, hva er grunnen? Skriv en kort begrunnelse.

* Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.

* Hva var det som var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse hvorfor det var bra.

* Hva kan jeg gjøre bedre neste gang jeg gjør en tilsvarende installasjon? Skriv en kort forklaring.

* Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? Bruk skjema.

* Læreren setter karakter på oppgaven din sammen med deg på skjemaet du brukte.