Vg2_gml_DoE_brannalarm

Automatisk brannalarmanlegg i et mindre kontorbygg

Kompetansemål:

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere ett system for brannalarm basert på vurderinger av bruksområder og ulike systemløsninger
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av alarmsystemer og loggføre arbeidet
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med data- og elektronikksystemene og utstyret
 • gi brukere veiledning om data- og elektronikksystemene og utstyret
 • måle elektriske størrelser i data- og elektronikksystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på data- og elektronikksystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer
 • bruke faglig presist språk om data- og elektronikkssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon for å ivareta krav til elektronisk kommunikasjon, informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og personsikkerhet
 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Innledning:
 Se i Vg2 Kommunikasjonsanlegg

Et mindre kontorbygg skal bygges og det skal installeres et automatisk brannalarmanlegg. Firmaet ditt har lagt inn et anbud på jobben og har nå fått i oppdrag å planlegge og installere brannalarmanlegget. Du får i oppgave å gjøre denne planleggingen som et ledd i din opplæring i bedrift som lærling.
Kunden ønsker at installasjonen skal være skjult. Kravet er også at installasjonen utføres etter FG-regelverket.

Brannalarmsystemene og kravene til en bolig er mindre enn i en offentlig bygning eller bedrift der det oppholder seg mange mennesker. Grunnen til det er blant annet at det er færre mennesker i en bolig og at de normalt kjenner bygget bedre enn på en bedrift eller offentlig bygning.
Uansett om det er en bolig eller annen bygning skal brannvarslere ha strømforsyning fra en sentral. Dette på grunn av at enkle brannvarslere med batterier ofte går tom for strøm. I en bolig er det vanlig at innbruddsalarm også kompletteres med brannvarsling.
I større anlegg som til en bedrift eller offentlig bygning skal installasjonen følge FG-regelverket og at utstyret skal være FG-godtjent. FG er en forkortelse av ”Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd”. Last ned Regler for automatiske brannalarmanlegg”. Les igjennom ”Regler for automatiske brannalarmanlegg” for at du skal vite hvordan brannalarmanlegget skal monteres og installeres.
Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du ut i hvilke bygg det må monteres automatisk brannalarm og hvor det kan brukes branndetektorer.

Brannalarmsentral
: sentralapparatet er den enhet som alle detektorene og signalgiverne er koblet til. I avanserte systemer er det programmet i sentralapparatet som avgjør om signalet fra en detektor betyr brann.
Detektorer: enheten som detekterer brann.
Manuelle meldere: manuell melder er vanlig montert på veggen. Med manuell melder er det mulig å melde fra om brann gjennom å knuse glasset og trykke på den
Signalgivere: vi hører på navnet at det er signalgiveren som gir alarm ved brann. Signalgiveren kan være en ringeklokke, sirene og lys
Dørholdemagneter: denne elektromagneten holder dører og ventilasjonsluker åpne når det ikke er brann. Ved brann slipper magneten og dører og luker blir lukket. Dette for å forhindre brannspredning
Testutstyr: det brukes testutstyr for å vedlikeholde brannalarminstallasjoner og til å feilsøke på installasjonen
Kabel – Halogenfri brannalarmkabel: SAFETY CABLE: ved installasjoner av detektorer skal det brukes kabel tilpasset brannalarm. Halogenfri kabel betyr at den ikke gir ifra seg giftige gasser eller tett røyk
Halogenfri kabel til stikkontakten: SAFETY CABLE: denne sikkerhetskabelen brukes til å forsyne brannalarmanlegget med spenning og strøm. Ligner på PR-kabel men er halogenfri sikkerhetskabel. Denne kabelen brukes også over alt der det kan være fare med korrosive gasser og tett røyk i tilfelle av brann
Veggboks og takboks: bokser som er brannklassifiserte
Les om ELKO brannhemmende bokser

Planlegging #Husk på å spare på noter fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden. Les om dokumentasjon i §12 (fel).


Din oppgave:
 * Du skal tegne hvor sentralapparatet, detektorene og signalgivere skal plasseres. I tillegg må du finne ut hvor mange og hvilken type av detektorer som skal brukes i hvert rom og hvor du trekker kablene. Det er viktig at du følger FG-regelverket.
* Du skal installer sentralapparatet og noen av detektorene i et par forskjellige sløyfer og signalgivere.
* Du skal sluttkontrollere og sammenstille dokumentasjonen.
Din installasjon gjør du på en vegg i en bås eller lignende. Bruk skjult eller åpen installasjon. 

Tidsplan:
 * Lag en tidsplan for din oppgave på skjema. Tidsplanen skal innholde hvor mange timer du forventer å bruke på oppgaven. 

Risikovurdering:

Her noen eksempler på risikovurdering for brannalarmanlegget:
* Finn ut hvilken risikoklasse bygget har der du skal installere brannalarmanlegget.
* Finn ut hvor detektorene skal plasseres for å få beste beskyttelse.
* Finn ut hvor signalgiverne skal plasseres for at alle skal kunne høre og se om det blir alarm.
* Finn ut hvor og hvordan kablene skal trekkes for at de ikke skal bli ødelagte ved brann før de klarer å melde brannen.

I tillegg skal den vanlige risikovurdering utføres som består av to deler:
Arbeidet
En del er der du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

RISIKOVURDERING: ARBEIDET
Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontakter. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller andre farer. Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.

RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON
Les §16 i fel om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

RISIKOVURDERING: EKOM INSTALLASJON
* Fyll ut risikovurdering for EKOM «Rapport fra risikovurdering av ekomnett» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen til «Rapport fra risikovurdering av ekomnett»

Tegninger:
 

* Lag en tegning for kundens brannalarmanlegg. Velg type detektorer og meldere. Husk på plassering av utstyret. Finne ut hvor det er hensiktsmessig å montere sentralapparatet og detektorene. Det er også viktig å planlegge kabelføringen med tanke på lengde og forstyrrelser. Husk på at sentralapparatet skal ha en egen kurs.

SYMBOLER

* Lag et enlinjeskjema over hele antenneanlegget og skriv inn kabelavstandene ut fra installasjonstegningen i forrige oppgave.

* Lag en arrangementtegning over anlegget du skal installere, som viser hvor du plasserer utstyret på veggen.

Beregninger:
 * Beregn kabeltverrsnittet på kabelen som forsyner sentralapparatet. Bruk skjema for bedrift.

Materielliste:
 * Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema
Brannalarmsentral
Detektorer
Manuelle meldere
Signalgivere
Dørholdemagneter
Testutstyr
Kabel – til detektorene, meldere og signalgivere
Kabel – til sentralapparatet
Veggboks
Takboks

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!


Montasje

Utfør arbeidet fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon!

* Monter ditt utstyr på veggen ut ifra arrangementstegningen.

* Trekk kabel til detektorene, melderne og signalgivere.

* Trekk kabel fra fordelingsskapet til sentralapparatet.

Testing
 Sette i drift og teste.

* Ikke bruk isolasjonstesteren på brannalarmsløyfene da dette ødelegger elektronikken!!

* Slå på spenningen etter tillatelse fra lærer.

* Funksjonsprøv anlegget. Bruk spray tilpasset testing av detektorene

Test anlegget:
* Bruk skjema «Rapport fra årskontroll av brannalarmanlegg» fra NELFO for å dokumentere testen av brannalarmanlegget. Les veiledning til skjema «Rapport fra årskontroll av brannalarmanlegg».

* Bruk skjema fra NELFO for å dokumentere test av branndetektorene.

Feilsøking
 * Les om feilsøking hvis det er feil på brannalarmen sin funksjon. Utbedre feilene.

* La en medelev lage feil på din installasjon – utbedre feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

* Les i Kommunikasjonsanlegg om sluttkontroll.

Bruk skjema fra NELFO for «EKOM-sluttkontroll» av anlegget. Les veiledning for «EKOM-sluttkontroll»

Kursfortegnelse
 Sentralapparatet skal ha en egen kurs. Lag en kursfortegnelse.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet. 

FDV-dokumentasjon
 Ved installasjoner på bedrifter eller fellesanlegg skal det levers FDV-dokumentasjon til eier av anlegget. * Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret. Se linker: brannalarmsentral, detektorer, manuelle meldere, signalgivere, dørholdemagneter, testutstyr, kabel – til detektorene, meldere og signalgivere, kabel – til sentralapparatet, veggboks, takboks 

Utstyrsdokumentasjon

Les om CE merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema

Brukerveiledning

* Lag en funksjonsbeskrivelse.

* Skriv en brukerveiledning av brannalarmen. Den skal innholde rutiner for kontroll og vedlikehold. Se leverandørens brukermanualer.

Samsvarserklæring

* Lag en samsvarserklæring – EKOM.

* Samle sammen alle tegninger, utregninger og skjema du har laget. Sortere dem slik at det blir pent og ryddig. Kunden av anlegget skal ha denne dokumentasjonen (lærer).

Vurdering

Min innsats:

* Hvordan var mitt planlagte tidsforbruk i forhold til virkelig tidsforbruk? Hvis det er forskjell, hva er grunnen? Skriv en kort begrunnelse.

* Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.

* Hva var det som var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse hvorfor det var bra.

* Hva kan jeg gjøre bedre neste gang jeg installerer et brannalarmanlegg? Skriv en kort forklaring.

* Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? Bruk skjema.

* Læreren setter karakter på oppgaven din sammen med deg på skjemaet du brukte.