Vg2_gml_AUA_start-stopp

Start og stopp av asynkronmotor fra et sted

Kompetansemål:

 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for motorstyring med valgbar dreieretning og turtall av trefase asynkron kortslutningsmotor
 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på systemnivå
 • risikovurdere og sluttkontrollere arbeidet som utføres på systemene
 • bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjon
 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet

Innledning:

Et verksted har behov for en ny vifte i garderoben. Viften er en liten avtrekksvifte. Kunden vil ha en start- og en stoppknapp som styrer en kontkator. Verkstedet har IT-nett.
Du får i oppdrag av sjefen at du skal koble viften på verkstedet.
For å trene på start og stopp fra et sted skal du koble anlegget på en vegg eller motorstativ.

Last ned Motorhåndboken fra Eaton. Søk på “Eaton motorhåndboka”.!

Utstyr du trenger:
Trykknapp for START: det brukes grønn trykknapp til start. I tillegg brukes det normalt åpen kontkakt, NO, med merking 3 og 4.
Trykkapp for STOPP: det brukes rød trykknapp til stopp og normalt lukket bryterkontakt, NC, med merkingen 1 og 2.
Kontaktor. Styres med trykknappene. Kontaktorene brukes til å koble og bryte strøm til motoren.
Motorvernrelé. Føler om motoren trekker for stor strøm. Den virker slik at strømmen til motoren varmer opp lederne inne i et termisk relé som påvirker et bimetall. Dette bimetallet bryter en hjelpekontakt. Det er viktig at denne hjelpekontakten er med i styrestrømsskjemaet. Det er denne hjelpekontakten som bryter spenningen til spolen i kontaktoren. Motorvernreleet monteres på kontaktoren. Det bryter ikke strømmen ved kortslutning, så det må monteres en elementautomat som kortslutningsvern i tillegg.
Elementautomat. Det brukes trepolt kortslutningsvern sammen med motorvernreleet som beskyttelse av motoren. Vernet får ikke være større en det leverandøren tillater i forhold til det termiske releet. Se leverandørens dokumentasjon.
Motorvernbryter. En motorvernbryter virker både som kortslutningsvern (elementautomat) og motorvernrelé. En motorvernbryter kan erstatte kortslutningsvernet og motorvernreleet.
Sikkerhetsbryter: vi må bruker sikkerhetsbryter for å beskytte liv og helse ved å eliminere berøringsfare, forhindre utilsiktet innkobling eller forhindre at uvedkommende forårsaker innkobling m.m. ved rengjøring, vedlikehold og reparasjoner. Se også link om KRAV til sikkerhetsbryter (kilde Eaton).
Rekkeklemmer. Koblingspunkt for å få en overgang fra skapet og videre utenfor skapet til for eksempel en motor.
PN. Leder for kobling i skapet eller på motorbrettet.
PFSP. Strømkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse (kilde: Draka kabel).
PFXP. “Dobbeltisolert” kabel for faste installasjoner i åpne anlegg og røranlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Entrådet leder gir en stiv kabel, flertrådet leder gir myk kabel som tåler vibrasjon og bevegelse(kilde: Draka kabel).

Planlegging


Husk på å spare på notater fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som skal leveres kunden. Les om dokumentasjon i § 12 (FEL).

Din oppgave:

Denne oppgaven går ut på å dokumentere før og etter installasjonen. Som elektrikere er vi er pålagt å dokumentere anlegget. Dette gjelder også oppgavene i faget Automasjon. Dokumentasjonen er til for vår egen sikkerhet og for å vise at anlegget er uten feil og mangler.

Du skal koble en motor som styres med start og stopp fra ett sted. Du kobler anlegget i et skap på veggen eller på et motorstativ. Trykknappene kan monteres på døren til skapet eller i en løs boks med trykknapper. Spør læreren om hvor du skal utføre oppgaven.
For å kunne utføre planleggingen må du vite hvilken motor du skal bruke i din installasjon. På motorens merkeskilt får du de dataene du trenger. Se eksempel på en motors merkeskilt.
Installasjonen kan kobles enten til et IT-nett eller et TN-nett uavhengig hvilket nettsystem skolen har.

Tidsplan:

* Lag en tidsplan for oppgaven på et skjema. Les igjennom hele oppgaven før du begynner med tidsplanen.

Risikovurdering:

Risikovurderingen består av to deler.
– Arbeidet: Du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget og arbeidet.
– Elinstallasjonen: Hvilken risiko den elektriske delen av installasjon representerer både før og etter at anlegget er montert.

Risikovurdering av arbeidet
Les informasjonen om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no.
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.” ”Farekilde” er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter osv. En vurdering av risikoen må derfor også omfatte slike spørsmål. I faget automatiserte anlegg er det for eksempel også fare for å miste en motor fra en større høyde.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid” (kilde Arbeidstilsynet)

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. SE VEILEDNING! Her beskriver du de farene som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontaktene. For eksempel om du skal stå på stige, borre i vegg eller lignende. Notér også alle andre farer som du mener det kan være i forbindelse med denne installasjonen.

Risikovurdering: elektrisk installasjon
Les § 16 i FEL om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

Tegninger:

* Lag en arrangementtegning over hvordan du har tenkt å montere utstyret i skapet eller på stativet.

* Lag et hovedstrømsskjema og styrestrømsskjema for start og stopp fra ett sted.

* Lag en rekkeklemmetabell. Bruk skjema.

* Lag en intern koblingstabell. Bruk skjema.

Beregninger:

Du skal beregne og dokumentere ledertverrsnittet til kabelen fra styreskapet frem til motoren. Dokumentasjonen skal være for kundens tenkte installasjon. Dette for at du skal få realistiske verdier. I denne oppgaven er det en ny vifte i garderoben. Du gjør beregningene i forhold til at verkstedet er knyttet til et IT-nett.

– En motor trekker den strømmen den trenger for belastningen. Når motoren blir maksimalt belastet, trekker den den største strømmen motoren klarer før den ”brenner”. Den maksimale strømmen motoren tåler, kalles merkestrøm. Merkestrømmen står skrevet på motorens merkeskilt. Les på merkeskiltet hvor stor motorens merkestrøm er.
– Startstrømmen er 7,6 ganger større enn merkestrømmen.
– Læreren forteller deg lengden på kabelen fra styreskapet til motoren.
– Læreren forteller deg den minste kortslutningsstrømmen i enden på den lengste k abelen.

* Bruk skjema for å beregne og dokumentere at kabelen har rett tverrsnitt i forhold til vernet. Husk på at det er trefase.

Materielliste:

* Lag en materialliste for installasjonen. Print ut skjema og skriv inn det materiell du trenger.
Trykkapper
Kontaktor
Motorvern relé
Elementautomat eller Motorvernbrytere
Sikkerhetsbryter
Rekkeklemmer
PN
PFSP
PFXP

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!

Montasje

* Fyll ut risikovurdering ”rapport fra risikovurderingen”. Husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har skjønt hvert punkt. Les veiledningen.

* Monter kontaktor, tastetrykk, motorvern relé og kortslutningsvern eller motorvernbryter, rekkeklemmer, sikkerhetsbryter og motor ut fra arrangementstegningen.

* Trekk kabel fra styringsskapet/motorbrettet frem til sikkerhetsbryteren og motoren.

* Koble installasjonen etter dokumentasjonen.

Testing

* Mål isolasjonsresistansen og noter verdien. Se film om isolasjonsresistans.

* Mål kontinuiteten og noter verdien. Se film om kontinuitet. Kontinuiteten kan måles mellom jordstiftet på støpselet og motor, skap, stativ eller andre metalliske deler. Husk på at døren til skapet skal ha en egen jording!

* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.

* Test anlegget. Trykk på start og stopp. Kontrollere også at styrestrømmen brytes og motoren stopper når du trykker på testknappen på motorvernreleet. Se bilde!

Feilsøking

* Bryt spenningen og feilsøk hvis installasjonen ikke virker.

* En medelev lager feil på din installasjon du feilsøker og utbedrer feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Gjør sluttkontrollen av installasjonen.

Se film: Verfikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter − utløsestrøm, utløsetid, minste kortslutningsstrøm, største kortslutningsstrøm
SE FILM OM ”5 SIKRE”

* Bruk ”5 sikre” for måling, prøving og visuell kontroll. Fyll ut alle verdier, husk å kommentere.

Kursfortegnelse

Lag kursfortegnelse for din installasjon.
* Bruk ”5 sikre” og fyll ut skjemaet.

FDV-dokumentasjon

For installasjoner i bedrifter skal det leveres FDV-dokumentasjon til eieren av anlegget.
* Print ut FDV-dokumentasjonen for utstyret.
Gå in på Eaton sitt FDV-program eller bruke linker: Trykkapper, Kontaktor, Motorvern relé, og Elementautomat, eller Motorvernbrytere, Sikkerhetsbryter, Rekkeklemmer, PN, PFSP, PFXP.

Et alternativ til FDV-dokumentasjon er utstyrsdokumentasjon.

Utstyrsdokumentasjon

Les om CE merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Bruk skjema og linker til utstyret.

Brukerveiledning
Lag en enkel brukerveiledning til kunden. Der skal det blant annet stå hvordan kunden skal rengjøre motoren og hva som kan være galt hvis motorvernreleet eller motorvernbryteren løser ut. 

Samsvarserklæring

* Lag en samsvarserklæring for installasjonen. Bruk ”5 sikre”.

All dokumentasjon som er lagd, skal leveres kunden (lærer).

Vurdering

Min innsats:

 • Hvordan var min planlagte tidsbruk med virkelige tidsforbruk? Hvis det var forskjell, hva var grunnen ?
  Skriv en kort begrunnelse
 • Hva har jeg lært på denne oppgaven ? Skriv en kort forklaring
 • Hva var det som var bra med denne oppgaven ? Skriv en kort begrunnelse hvorfor det var bra ?
 • Hva kan jeg gjøre neste gang? Skriv en kort forklaring
 • Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven ? BRUK SKJEMA
 • Læreren setter karakter på oppgaven din sammen med deg på skjemaet du brukte