vg2_elenergi_og_ekom__styresystemer_trådløs_Smarthus-enpolt

Yrkes- / praksisoppgave
– trådløse styresystemer

Oppgave 1: ELKO Smart – Trådløs enpolt bryter nr. 1

Programmere en (1) trådløse ELKO Smart-bryter og en (1) bryter-aktuatorer som styrer en lysarmatur.
Mål: Programmere trådløst styringssystem

 

Trykksensorer (SmartBryter Trådløs Plus), koblingsboks, bryteraktuator (SmartRele puck 10AX) og armatur.

For mer info om ELKO Smart og trådløse styresystemer se læreboken Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og læreboken Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom fra Elforlaget/Nelfo.

Oppgave: programmere ELKO Smart-trådløse bryter og rele som styrer en lyskilde.
Mål: første innføring i trådløse styringssystemer

Kompetansemål Vg2 elenergi og ekom:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • montere og konfigurere trådbaserte og trådløse styringssystemer med sensorer for styring av utstyr i elektriske anlegg og installasjoner og vurdere tiltak for å ivareta personvern og datasikkerhet
 • montere brukertilpassede installasjoner med ulike effektuttak, belysnings- og varmeanlegg med tilhørende styringssystemer og vurdere løsninger for energieffektiviserende tiltak
 • planlegge, gjennomføre, sette i drift, kontrollere og dokumentere yrkesoppgaver i faget elenergi og styresystemer individuelt og i samarbeid med andre ut fra gjeldende regelverk, normer og teknisk underlag og begrunne valgene som er gjort
 • risikovurdere yrkesoppgaver i faget elenergi og styresystemer og velge trygge og gode arbeidsmetoder og ergonomiske arbeidsstillinger
 • utføre arbeidet i faget elenergi og styresystemer i henhold til interne rutiner for elsikkerhet, personsikkerhet og utføre livreddende førstehjelp
 • utarbeide og bruke skjemaer og tegninger i målestokk med normerte symboler i utførelsen av yrkesoppgaver og drøfte digitale verktøy som hjelpemiddel i yrkesutøvelsen
 • utføre systematisk feilsøking og utbedre feil på elektriske anlegg og utstyr ved hjelp av egnede instrumenter og teknisk dokumentasjon

 

Innledning:

En kunde har en lysbryter, som er åpent installert, til en lampe i taket. Lysbryteren blir i veien når kunden skal ha et større skap. Kunden ønsker å flytte bryteren til den andre siden av døren. Du foreslår for kunden å montere en trådløs bryter og en bryter-aktuator (SmartRele puck) til lampen. Den trådløse bryteren kan til og med monteres på veggen til det nye skapet i stedet for å flytte lysbryteren bak døren. Kunden synes dette er en god idé.

Trådløs installasjon: Ved trådløs installasjon trenger en ikke å trekke kabel til lysbryteren. I stedet skrur eller limer vi fast en trådløs bryter. I tillegg monteres det en bryter-aktuator (SmartRele puck) mellom fordelingsskapet og belysningen. Det er bryter-aktuatoren (SmartRele puck) som styrer strømmen til LED-armaturen. I denne installasjon trengs det en trådløs bryter, en bryter-aktuator (SmartRele puck),  koblingsboks og en armatur.

* Koblingsforslag: Se Figur 2.36 Kobling av trådløs styring, enkel trykknapp og en armatur i Styresystemer, Vg2.

* Konfigueringsforslag:
1) Se side 81 – 84 i Styresystemer, Vg2 eller
2) Last ned brukerveiledningen fra ELKO sin side.

 

NB
“5 sikre” skifter navn til Nelfo Dokumentasjon – nye dokumenter kommer når de blir tilgjengelige.

 

Planlegging

Husk å ta vare på notater fra planleggingen. Planleggingen brukes som en del av dokumentasjonen og skal leveres kunden. Les om dokumentasjon i § 12 (fel).

Dokumentasjonen er til for vår egen og kundens sikkerhet og for å sikre riktig funksjon. Dokumentasjonen skal være pen og “fagmessig utført” fordi den skal leveres kunden.

Les om planlegging i Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi.

 

Planlegg kundens ønske og behov:

En kunde har en gammel tradisjonell lysbryter som slår på og av en lysarmatur som er montert i i et soverom. Kunden ønsker å flytte den gamle lysbryterne. Du foreslår for kunden å montere en (1) trådløse brytere (trykksensorer) og en (1) bryter-aktuator som styrer lyset. Kunden synes dette er et godt forslag.

 

Planlegg oppgaven:

Den trådløse bryteren (SmartBryter trådløs) skal styre bryter-aktuatoren (SmartRele puck) som slå på og av lyset. Bruk koblingsboks til bryter-aktuatoren. Det trekkes kabel mellom fordelingsskapet, koblingsboksen og lysarmaturen.
– Koblingsforslag: Se Figur 2.36 Kobling av trådløs styring, med to enkle trykknapper i Styresystemer, Vg2.
– Konfigueringsforslag: Last ned brukerveiledningen fra ELKO sin side. Klikk på linken “ELKO Smart – System User Guide” for å laste ned engelsk brukerveiledningen. Norsk brukerveiledningen kan velges oppe til høyre. Konfigurer den trådløse bryteren (SmartBryter trådløs) og bryter-aktuatoren (SmartRele pucken) ut fra dokumentasjonen.

 

Planlegg tidsbruken:

* Lag en tidsplan for oppgaven. Fyll ut “Tidsplan for oppgaven” eller lag eget skjema. Tidsbruken blir forskjellig om du har en oppgave du skal utbedre eller om du skal lage en helt ny.

 

Planlegg risikoen – risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
1) – Arbeidet – Hvilke farer er det med å utføre selve oppgaven eller arbeidet.
2) – Elinstallasjonen – Finne elektriske farer ved din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

1) Risikovurdering: fysisk arbeid
Les info på Arbeidstilsynet.no
* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet.

2) Risikovurdering: Elektrisk installasjon
* Les om risikovurdering i fel §16 .
* Les veiledningen til «rapport fra risikovurderingen»
* Fyll ut  «Rapport fra risikovurderingen» eller lag eget skjema – skriv inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt.

 

Planlegg montering med tegninger:

* Lag en arrangementtegning over hvordan du har tenkt å montere utstyret.
* Lag et enlinjeskjema som viser hvordan utstyret forbindes med kabler eller ledere .
* Lag et flerlinjeskjema som viser hvordan du kobler utstyret.

 

Planlegg riktig kabel, ledere og vern:

Hvis det installeres feil kabel må hele kabelen byttes. For å installere riktig kabel må du beregne det minste ledertverrsnittet og vernets merkestrøm.
For å beregne ledere og vern kan “Samsvar mellom ledere og vern i en BOLIG” brukes.
– Læreren oppgir lengden på den lengste kabelen slik at du får en mer realistisk beregning.
– Læreren oppgir den laveste kortslutningsstrømmen som er i enden på kabelen for å finne ut om vernet løser ved kortslutning.

 

Planlegg materiellet til installasjonen – materialliste:

* Lag en materialliste for kundens installasjon. Fyll ut  “Time_og_materiellforbruk” eller lag egen.
Trådløse brytere (SmartBryter trådløs)
Bryter-aktuator (SmartRele puck)
Koblingsboks
– 10 A-vern
– Fordelingsskap
– PR-kabel
– Klammer: enstift og tostift
Armatur

Gjennomføring

Installasjonen skal være fagmessig! Kunden betaler for sikker, pen og nøyaktig installasjon.

Les om gjennomføring i Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom.

Montasje

* Monter utstyret ut fra arrangementstegningen du har tegnet.
* Monter kabler og ledere ut fra enlinjeskjemaet du har tegnet.
* Koble utstyret ut fra flerlinjeskjemaet du har tegnet.

 

Sette i drift – prøving og konfigurering

* Mål kontinuiteten, notér verdien. Se film om kontinuitet.
* Mål isolasjonsresistansen, notér verdien. Se film om isolasjonsresistans.
* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.
* Konfigurer utstyret ved behov.

 

Kontrollere – teste og feilsøke

* Test og kontroller funksjonen – etter tillatelse fra lærer.
* Hvis installasjonen ikke virker, bryt spenningen og feilsøk.
* En medelev kan lage feil på din installasjon. Du feilsøker og utbedrer feilen.

 

Dokumentasjon

Les om dokumentasjon i Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom.

Sluttkontroll

Se filmer om sluttkontroller.
Les veiledning for “Rapport fra sluttkontroll”.
* Gjennomfør sluttkontrollen: “Visuell verifikasjon” og “prøving”. Fyll ut “Rapport fra sluttkontroll” eller lag eget skjema. Fyll ut og kommenter nøye hvert punkt.

 

Kursfortegnelse

. Lag en kursfortegnelse for installasjonen.
* Fyll ut ”kursfortegnelse”, eller lag eget skjema som må inneholde punktene fra NEK 400 6.4.2.3.i.

 

FDV-dokumentasjon eller utstyrsdokumentasjon

Les om CE-merking og om utstyrsdokumentasjon.

* FDV-dokumentasjon skal leveres offentlige kunder.
* Utstyrdokumentasjon leveres privatkunder. Fyll ut “Utstyrdokumentasjon” eller lag eget skjema.

 

Brukerveiledning

* Lag en egen brukerveiledning for installasjonen og for eventuell konfigurering. Kunden må kunne forstå språket i brukerveiledningen.
Forslag til brukerveiledning:
– Forklar hvordan kunden bruker installasjonen.
– Forklar hvordan kunden vedlikeholder installasjonen.
– Forslag til “periodisk verifikasjon”. Periodisk verifikasjon er at installasjonen skal kontrolleres jevnlig, dette for å kontrollere at installasjonen fortsatt er sikker og fungerer som den skal. Du skal foreslå hvor ofte installasjonen skal kontrolleres, f.eks. hvor ofte jordfeilbryteren skal testes.

 

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring.
* Lag en samsvarserklæring. Fyll ut ”Erklæring om samsvar” eller lag egen samsvarserklæring.

 

Dokumentasjon overleveres kunden

All dokumentasjon som er laget, skal leveres til kunden (læreren).

 

Vurdering

Min innsats:

 • Hvordan var min planlagte tidsbruk i forhold til virkelig tidsforbruk? Hvis det var forskjell, hva var grunnen? Skriv en kort begrunnelse.
 • Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.
 • Hva var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse for hvorfor det var bra?
 • Hva kan jeg gjøre bedre neste gang? Skriv en kort forklaring.
 • Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? BRUK SKJEMA.
 • Læreren setter karakter på oppgaven min på skjemaet jeg brukte sammen med meg.