vg2_elenergi_og_ekom__styresystemer_Smarthus_trådløs-enpolt

Yrkes/praksisoppgave

ELKO Smart – Trådløs enpolt bryter nr. 1

For mer info om ELKO og trådløse styringssystemer se læreboken Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og læreboken Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom fra Elforlaget/NELFO

Oppgave: programmere ELKO Smart-trådløse bryter og rele som styrer en lyskilde.
Mål: første innføring i trådløse styringssystemer

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • montere og konfigurere trådbaserte og trådløse styringssystemer med sensorer for styring av utstyr i elektriske anlegg og installasjoner og vurdere tiltak for å ivareta personvern og datasikkerhet
 • montere brukertilpassede installasjoner med ulike effektuttak, belysnings- og varmeanlegg med tilhørende styringssystemer og vurdere løsninger for energieffektiviserende tiltak
 • planlegge, gjennomføre, sette i drift, kontrollere og dokumentere yrkesoppgaver i faget elenergi og styresystemer individuelt og i samarbeid med andre ut fra gjeldende regelverk, normer og teknisk underlag og begrunne valgene som er gjort
 • risikovurdere yrkesoppgaver i faget elenergi og styresystemer og velge trygge og gode arbeidsmetoder og ergonomiske arbeidsstillinger
 • utføre arbeidet i faget elenergi og styresystemer i henhold til interne rutiner for elsikkerhet, personsikkerhet og utføre livreddende førstehjelp
 • utarbeide og bruke skjemaer og tegninger i målestokk med normerte symboler i utførelsen av yrkesoppgaver og drøfte digitale verktøy som hjelpemiddel i yrkesutøvelsen
 • utføre systematisk feilsøking og utbedre feil på elektriske anlegg og utstyr ved hjelp av egnede instrumenter og teknisk dokumentasjon

 

Innledning:

En kunde har en lysbryter, som er åpent installert, til en lampe i taket. Lysbryteren blir i veien når kunden skal ha et større skap. Kunden ønsker å flytte bryteren til den andre siden av døren. Du foreslår for kunden å montere en trådløs bryter og en bryter-aktuator (SmartRele puck) til lampen. Den trådløse bryteren kan til og med monteres på veggen til det nye skapet i stedet for å flytte lysbryteren bak døren. Kunden synes dette er en god idé.

Trådløs installasjon: Ved trådløs installasjon trenger en ikke å trekke kabel til lysbryteren. I stedet skrur eller limer vi fast en trådløs bryter. I tillegg monteres det en bryter-aktuator (SmartRele puck) mellom fordelingsskapet og belysningen. Det er bryter-aktuatoren (SmartRele puck) som styrer strømmen til LED-armaturen. I denne installasjon trengs det en trådløs bryter, en bryter-aktuator (SmartRele puck),  koblingsboks og en armatur.

* Koblingsforslag: Se Figur 2.36 Kobling av trådløs styring, enkel trykknapp og en armatur i Styresystemer, Vg2.

* Konfigueringsforslag:
1) Se side 81 – 84 i Styresystemer, Vg2 eller
2) Last ned brukerveiledningen fra ELKO sin side.

 

NB
5 sikre skifter navn til Nelfo Dokumentasjon – nye dokument kommer når de blir tilgjengelige.

 

Planlegging


Husk på å spare på notater fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon og skal leveres kunden. Les om dokumentasjon i § 12 (FEL).

Din oppgave:
For denne oppgaven skal du lage dokumentasjon før og etter installasjonen. Vi som elektrikere er pålagt å lage dokumentasjon, Dokumentasjonen er til for vår egen sikkerhet og for å vise at installasjonen er uten feil og mangler.

Hvis du har gjort oppgaven med lysbryter nr. 1, kan du beholde deler av den og montere en trådløs bryter og en bryter-aktuator (SmartRele puck). Fjern lysbryter nr. 1 og kabelen som går til lysbryteren, og monter i stedet den trådløse trykknappen. Bruk en passende koblingsboks til aktuatorene mellom fordelingsskapet og belysningen. Hvis oppgaven ikke inkluderer lysbryter nr. 1 montert, lager du en helt ny oppgave. Uansett må du lage dokumentasjonen på nytt!

Tidsplan:

*    Lag en tidsplan for oppgaven på et skjema. Tidsbruken blir forskjellig om du har en oppgave du skal utbedre eller om du skal lage en helt ny.

Risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
– Arbeidet – En del er der du finner ut hvilke farer det er med å utføre selve oppdraget eller arbeidet.
– Elinstallasjonen – Den andre delen går på å finne ut elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

Risikovurdering: arbeidet

Les info om risikovurdering i forbindelse med å utføre arbeidet på Arbeidstilsynet.no
”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.”
‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold som muskel- og skjelettplager, stress, konflikter, etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål.

Tre enkle spørsmål
 er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering
 kan gjøres i fire trinn:
– Trinn 1: Finn farekildene
– Trinn 2: Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
– Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
– Trinn 4: Tiltak og videre arbeid Kilde Arbeidstilsynet

* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet. Her skriver du de farer som kan oppstå under arbeidet med å installere lysbryteren og stikkontakter. For eksempel om du skal stå på stige, bore i vegg eller andre farer. Skriv ned alle andre farer som du mener kan oppstå i forbindelse med denne installasjonen.
RISIKOVURDERING: ELEKTRISK INSTALLASJON

Les §16 i fel om risikovurdering
 i forbindelse med elinstallasjonen.

* Fyll ut risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.

Tegninger:

* Lag en arrangementtegning over hvordan du har tenkt å installere oppgaven på din vegg. Husk at du kan montere trykknappen akkurat hvor du vil. Bare det ikke er for lang avstand.
* Lag et enlinjeskjema over oppgaven du skal montere på din vegg.
* Hvis du vil, kan du / bør du lage et flerlinjeskjema for at det skal være litt lettere å koble.

Beregninger:
Du skal beregne og dokumentere ledertverrsnittet ut fra kundens ønske om vernets størrelse. Dokumentasjonen skal være for kundens tenkte installasjon for at du skal få realistiske verdier.
Installasjonen skal være på et soverom i en bolig. Da skal ”skjema for bolig” brukes for å beregne ledere og vern.
– Læreren oppgir lengden på den lengste kabelen.
– Læreren oppgir den laveste kortslutningsstrøm som er i enden på den lengste kabelen.
* Bruk skjema for bolig for å beregne og dokumentere at du har rett tverrsnitt på kabelen i forhold til vernet. 

Materielliste:
* Lag en materialliste for kundens installasjon. Bruk skjema.
Trådløs bryter
Bryter-aktuator (SmartRele puck)
Koblingsboks
– 10 A-vern
– Fordelingsskap
– PR-kabel
– Klammer: enstift og tostift
LED-armaturen

Gjennomføring

Husk at installasjonen skal utføres fagmessing!

Montasje

* Fyll ut risikovurdering ”rapport fra risikovurderingen” – husk på å skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt. Les veiledningen.
* Monter trådløs bryter, koblingsboks  til bryter-aktuator (SmartRele puck) og armaturen ut fra tegningene du har laget.
* Trekk kabel fra fordelingsskapet frem til koblingsboksen og videre til belysningen.
* Koble aktuatoren og lampen.

Testing

* Mål isolasjonsresistansen, notér verdien. Se film om isolasjonsresistans. Les Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og læreboken Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom.
* Mål kontinuiteten, notér verdien. Se film om kontinuitet. Les Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og læreboken Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom.
* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.
* Konfiguering: Se side 81 – 84 i Styresystemer, Vg2 eller last ned brukerveiledningen fra ELKO sin side.
* Test anlegget – etter tillatelse fra lærer.
* Fjern den trådløs bryteren, og finn ut hvor langt du kan gå fra installasjonen og trykknappen fortsatt virker. Prøv forskjellige typer av vegger hvis du har mulighet, og prøv trykknappen fra de andre etasjene.

Feilsøking

* Bryt spenningen og feilsøk hvis installasjonen ikke virker.
* En medelev lager feil på din installasjon, og du feilsøker og utbedrer feilen.

Dokumentasjon

Sluttkontroll

Utfør en sluttkontroll av din installasjon.
Les Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og læreboken Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom.

Se film: Verifikasjon og sluttkontroll. NEK 400 del 6, Kontinuitet i jordleder, Isolasjonsresistans (megging), Jordfeilbryter – utløsestrøm, utløsetid, Minste kortslutningsstrøm, Høyeste kortslutningsstrøm

SE OM “5 SIKRE”

* Bruk “5 sikre”– måling/prøving og visuell kontroll. Fyll ut alle verdier – husk på å kommentere.

Kursfortegnelse

. Lag en kursfortegnelse for installasjonen.
* Bruk ”5 sikre”, og fyll ut skjemaet.

FDV-dokumentasjon
 Lag en utstyrsdokumentasjon. Se punktet om utstyrsdokumentasjon. 

Utstyrsdokumentasjon
 Les om CE-merking og om utstyrsdokumentasjon.
* Lag utstyrsdokumentasjon. Skjema kommer.

Brukerveiledning
 * Lag en EGEN brukerveiledning for programmeringen slik at kunden selv har mulighet til å forandre på hvilken aktuator som hører til hvilken trykknapp, i tilfelle kunden skal installere flere trådløse brytere. Husk på å bruke et språk i brukerveiledningen som kunden kanforstå.
Det er også viktig at du forklarer hvordan og hvor ofte kunden skal teste jordfeilbryteren i jordfeilautomaten.

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring.
* Lag en samsvarserklæring. Bruk ”5 sikre”.

All dokumentasjon som er laget, skal leveres til kunden (læreren).

Vurdering

Min innsats:

 • Hvordan var min planlagte tidsbruk i forhold til virkelige tidsforbruk? Hvis det var forskjell, hva var grunnen? Skriv en kort begrunnelse.
 • Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.
 • Hva var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse for hvorfor det var bra?
 • Hva kan jeg gjøre neste gang? Skriv en kort forklaring.
 • Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? BRUK SKJEMA.
 • Læreren setter karakter på oppgaven min på skjemaet jeg brukte sammen med meg.