vg2_elenergi_og_ekom__styresystemer_trådbasert_DALI_serievender_nr5

Yrkes- / praksisoppgave
– trådbaserte styresystemer

Oppgave 2: DALI – Serievender nr. 5

Programmere en (1) DALI-trykknapp og en (1) relé-aktuatorer som styrer to lysarmatur.
Mål: Grunnleggende forståelse for trådbasert styringssystem

Figur 1                 

Figurene: 1) USB-grensesnitt, 2) strømforsyning mini, 3) strømforsyning DIN-skinne,  4) reléenhet – 4 kanaler, 5) trykknapp og 6) to lysarmaturer

For mer info om DALI og trådbaserte styresystemer se læreboken Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og læreboken Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom fra Elforlaget/Nelfo.

 

Kompetansemål, Vg2 elenergi og styresystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • montere og konfigurere trådbaserte og trådløse styringssystemer med sensorer for styring av utstyr i elektriske anlegg og installasjoner og vurdere tiltak for å ivareta personvern og datasikkerhet
 • montere brukertilpassede installasjoner med ulike effektuttak, belysnings- og varmeanlegg med tilhørende styringssystemer og vurdere løsninger for energieffektiviserende tiltak
 • planlegge, gjennomføre, sette i drift, kontrollere og dokumentere yrkesoppgaver i faget elenergi og styresystemer individuelt og i samarbeid med andre ut fra gjeldende regelverk, normer og teknisk underlag og begrunne valgene som er gjort
 • risikovurdere yrkesoppgaver i faget elenergi og styresystemer og velge trygge og gode arbeidsmetoder og ergonomiske arbeidsstillinger
 • utføre arbeidet i faget elenergi og styresystemer i henhold til interne rutiner for elsikkerhet, personsikkerhet og utføre livreddende førstehjelp
 • utarbeide og bruke skjemaer og tegninger i målestokk med normerte symboler i utførelsen av yrkesoppgaver og drøfte digitale verktøy som hjelpemiddel i yrkesutøvelsen
 • utføre systematisk feilsøking og utbedre feil på elektriske anlegg og utstyr ved hjelp av egnede instrumenter og teknisk dokumentasjon

NB “5 sikre” skifter navn til Nelfo Dokumentasjon – nye dokument kommer når de blir tilgjengelige.

 

Planlegging

Husk på å spare på notater fra planleggingen. Planleggingen brukes som en del av dokumentasjonen og skal leveres kunden. Les om dokumentasjon i § 12 (FEL).

Dokumentasjonen er til for vår egen og kundens sikkerhet og for å sikre rett funksjon. Dokumentasjonen skal være pen og “fagmessig utført” fordi den skal levers kunden.

Les om planlegging i Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi.

 

Planlegg kundes ønske og behov

En kunde ønsker å teste ut DALI fordi hun har blitt fortalt at DALI er tilpasset belysningsinstallasjoner. Kunden ønsker i første hånd å teste ut en trykknapps-bryter og et relé-enhet som styrer to forskjellige lysarmaturer hver for seg. Det betyr at kunden kan slå av og på den ene lysarmaturen uavhengig av den andre lysarmaturen.

 

Planlegg oppgaven:

Alle DALI-system trenger både spenning/strømforsyning og et grensesnitt. I små DALI-system kan du bruke en liten strømforsyning. Et USB-grensesnitt er enkleste måte å kommunisere mellom PCn og DALI-systemet. Når du bruker USB-grensesnitt bruker du et programmeringsverktøy som heter DigiDim Toolbox. Øvrige DALI-produkter tilpasses kundens behov og ønsker.

Ut fra kundens ønske trenger hun en trykknapps-bryter med minimum 4 taster, en relé-enhet og to lysarmaturer. Trykknapps-bryteren styrer to av kanalene i relé-enheten. Og de to kanalene i relé-enheten slår på og av de to forskjellige lysarmaturer.

Åpen installasjon: Strømforsyningen kan monteres i en koblingsboks, USB-grensesnittet kan monteres i en påvegg-kappe, trykknapps-bryteren kan også monteres i en på vegg-kappe med ramme og relé-enheten kan monteres i fordelingsskapet. Lysarmaturene kan monteres der det passer. Kunden kan bruke spesiallagd DALI-kabel, PR eller PFXP. Husk på at også data-bussen regnes som et 230 V anlegg så BRYT ALLTID SPENNINGEN FØR KOBLING.

* Koblingsforslag: Figur 2.68 i Styresystemer, Vg2.
* Konfigureringsforslag: Programvaren for de første mindre DALI-oppgavene heter Digidim Toolbox. Programvaren Digidim Toolbox er gratis og kan bestilles på firmapost@vanpee.no. Les brukerveiledningen.
* Søk Digidim Toolbox på youtube. Forslag: Helvar sin youtube-kanal og innføringsfilm.

 

Planlegg tidsbruket:

* Lag en tidsplan for oppgaven. Fyll ut “Tidsplan for oppgaven” eller lag eget skjema. Tidsbruken blir forskjellig om du har en oppgave du skal utbedre eller om du skal lage en helt ny.

 

Planlegg risikoen – risikovurdering:

Risikovurdering består av to deler:
1) – Arbeidet – Hvilke farer er det med å utføre selve oppgaven eller arbeidet.
2) – Elinstallasjonen – Finne elektriske farer med din elinstallasjon, både før og etter at den elektriske installasjonen er ferdig.

1) Risikovurdering: fysisk arbeid
Les info på Arbeidstilsynet.no
* Fyll ut hjelpeskjema om risikovurdering fra Arbeidstilsynet.

2) Risikovurdering: Elektrisk installasjon
* Les om risikovurdering i fel §16 .
* Les veiledningen til «rapport fra risikovurderingen»
* Fyll ut  «Rapport fra risikovurderingen» eller lag eget skjema – skrive inn kommentarer for å vise at du har forstått hvert punkt.

 

Planlegg montering med tegninger:

* Lag en arrangementtegning over hvordan du har tenkt å montere utstyret.
* Lag et enlinjeskjema som viser hvordan utstyret forbindes med kabler eller ledere .
* Lag et flerlinjeskjema som viser hvordan du kobler utstyret.

 

Planlegg rett kabel, ledere og vern:

Hvis det installeres feil kabel må hele kabelen byttes.. For å installere rett kabel må du beregne minste ledertverrsnittet og vernets merkestrøm.
For å beregne ledere og vern kan “Samsvar mellom ledere og vern i en BOLIG” brukes.
– Læreren oppgir lengden på den lengste kabelen slik at du får en mer realistisk beregning.
– Læreren oppgir den laveste kortslutningsstrøm som er i enden på kabelen for å finne ut om vernet løser ved kortslutning.

 

Planlegg materiellet til installasjonen – materielliste:

* Lag en materielliste for kundens installasjon. Fyll ut  “Time_og_materiellforbruk” eller lag egen.
Trådbasert bryterne med 7 taster (sensor)
Relé-enhet (aktuator)
Koblingsboks
– 10 A-vern
– Fordelingsskap
– PR-kabel
– Klammer: enstift og tostift
Armatur

 

Gjennomføring

Installasjonen skal være fagmessig! Kunden betaler for sikker, pen og nøyaktig installasjon.

Les om gjennomføring i Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom.

Montasje

* Monter utstyret ut fra arrangementtegningen du tegnet.
* Monter kabler og ledere ut fra enlinjeskjemaet du tegnet.
* Koble utstyret ut fra flerlinjeskjemaet du tegnet.

 

Sette i drift – prøving og konfigurering

* Mål kontinuiteten, notér verdien. Se film om kontinuitet.
* Mål isolasjonsresistansen, notér verdien. Se film om isolasjonsresistans.
* Spenningssett installasjonen etter tillatelse fra lærer.
* Konfigurer utstyret ved behov.

 

Kontrollere – teste og feilsøke

* Test og kontrollere funksjonen – etter tillatelse fra lærer.
* Hvis installasjonen ikke virker, bryt spenningen og feilsøk.
* En medelev kan lager feil på din installasjon. Du feilsøker og utbedrer feilen.

 

Dokumentasjon

Les om dokumentasjon i Energi- og styresystemer, Vg1 elektro og datateknologi og Styresystemer, Vg2 elenergi og ekom.

Sluttkontroll

Se filmer om sluttkontroller
Les veiledning for “Rapport fra sluttkontroll”.
* Gjennomfør sluttkontrollen: “Visuell verifikasjon” og “prøving”. Fyll ut “Rapport fra sluttkontroll” eller lag eget skjema. Fyll ut og kommenter nøye hver punkt.

 

Kursfortegnelse

. Lag en kursfortegnelse for installasjonen.
* Fyll ut ”kursfortegnelse”, eller lag eget skjema som må inneholde punktene fra NEK 400 6.4.2.3.i).

 

FDV-dokumentasjon eller utstyrsdokumentasjon

Les om CE-merking og om utstyrsdokumentasjon.

* FDV-dokumentasjon skal leveres offentlige kunder.
* Utstyrdokumentasjon levers privatkunder. Fyll ut “Utstyrdokumentasjon” eller leg eget skjema.

 

Brukerveiledning

* Lag en egen brukerveiledning for installasjonen og for eventuell konfigurering. Kunden må kunne forstå språket i brukerveiledningen
Forslag på brukerveiledning:
– Forklar hvordan kunden bruker installasjonen.
– Forklar hvordan kunden vedlikeholder installasjonen.
– Forslag på “periodisk verifikasjon”. Periodisk verifikasjon er at installasjonen skal kontrolleres jevnlig. Dette for å kontrollere at installasjonen fortsatt er sikker og fungerer som den skal. Du skal foreslå hvor ofte installasjonen skal kontrolleres. F.eks. hvor ofte skal jordfeilbryteren testes.

 

Samsvarserklæring

Les om samsvarserklæring.
* Lag en samsvarserklæring. Fyll ut ”Erklæring om samsvar” eller lag egen samsvarserklæring.

 

Dokumentasjon overleveres kunden

All dokumentasjon som er laget, skal leveres til kunden (læreren).

 

Vurdering

Min innsats:

 • Hvordan var min planlagte tidsbruk i forhold til virkelige tidsforbruk? Hvis det var forskjell, hva var grunnen? Skriv en kort begrunnelse.
 • Hva har jeg lært av denne oppgaven? Skriv en kort forklaring.
 • Hva var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse for hvorfor det var bra?
 • Hva kan jeg gjøre neste gang? Skriv en kort forklaring.
 • Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? BRUK SKJEMA.
 • Læreren setter karakter på oppgaven min på skjemaet jeg brukte sammen med meg.