Vg1 Fordelingsskap

Fordelingsskap: se læreboken Elenergi og styringssystemer

Innledning:

Fordelingsskap IT-nett

Fordelingsskap: Et annet navn for fordelingsskap er sikringsskap. Det er fordelingsskapet som fordeler energien til de forskjellige kursene.
Overbelastningsvern: Kalles også for hovedsikring. Beskytter kabelen inn i fordelingsskapet og selve skapet mot for store strømmer.
Målesløyfe: Ledere som kobler sammen overbelastningsvernet til jordfeilautomatene. Målesløyfen skal være RKK, som er dobbeltisolert, frem til jordfeilautomatene. Husk på at målesløyfen for TN-nett også må ha en blå nøytralleder.
Jordfeilautomater: Automatsikring med innebygget jordfeilbryter. Brukes som vern i kursene.
Samleskinne: Trefase for IT-nett. Trefase og nøytralleder for TN-nett. Brukes til å koble sammen jordfeilautomatene.
– Inntakskabel: PFXP – kobberkabel med tverrsnitt normalt på 10 eller 16 mm2.
– Beskyttelseslederen er gul/grønn og skal kobles til fordelingsskapet sin hovedskinne eller til skapet sin PE-skinne.

Planlegging

FEL §12 forlanger at du planlegger før du begynner å installere fordelingsskapet.  Les om dokumentasjon i §12 (fel)

Husk å ta vare på notater fra planleggingen. Planleggingen brukes som dokumentasjon som leveres kunden.

Din oppgave:

Du har som oppgave å planlegge, montere og dokumentere et fordelingsskap til en bolig. Du har fått informasjon av læreren din om det er IT-nett eller TN-nett dere bruker på skolen

 

Tidsplan:
Oppgave:
* Lag en tidsplan for oppgaven med fordelingsskapet. Her beregner du hor lang tid du bruker på de forskjellige arbeidsoppgavene. Lag eget tilpasset skjema eller buk et generelt skjema.

 

Risikovurdering:

Risikovurdering er å tenke i gjennom hva vi skal gjøre og hvilke farer det kan oppstå. Risikovurderingen vi gjør skal alltid skrives ned fordi risikovurderingen er en del av dokumentasjonen.

Les § 16 i FEL om risikovurdering i forbindelse med elinstallasjonen. ”Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.” kilde Arbeidstilsynet.no

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
– Hva kan gå galt?
– Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
– Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppgave:
* Lag en egen risikovurdering. Eller bruk ferdig skjema: risikovurdering «rapport fra risikovurderingen» fra NELFO. Les veiledningen.

 

Tegninger:
Oppgave:
* Lag en arrangementstegning over hvor du har tenkt å plassere vernene (sikringene) i fordelingsskapet.
* Tegn hvordan du har tenkt å trekke lendene i skapet, og på hvilke skruer på vernene du har tenk å koble ledene.

 

Materielliste:
Oppgave:
* Lag en materialliste. Eller laste ned dette skjema på PCn før du åpner skjemaet med Acrobat Reader.
Fordelingsskap
Overbelastningsvern
RKK
Samleskinne
Jordfeilautomat
– Inntakskabel: PFXP

 

Gjennomføring

Husk fagmessing utførsel!

Montasje

Oppgave:
* Montér fordelingsskapet på anvist plass.
* Koble målesløyfen mellom overbelastningsvernet og jordfeilautomatene.
* Koble inntakskabelen.

 

Testing

Vi måler kontinuiteten for å være sikre på at den gul/grønne beskyttelseslederen er rett koblet. Når beskyttelseslederen er rett koblet går feilstrømmen i beskyttelseslederen i stedet for oss. Se film om kontinuitet. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

Oppgave:
* Mål kontinuiteten før du spenningssetter skapet. Notér verdien.
* Spenningssett fordelingsskapet etter tillatelse fra læreren.
* NÅ tester du anlegget. Det kan du gjøre ved å trykke på jordfeilautomatens gule testkanpp – da skal vernet løse. Og du kan måle spenningen hvis du har opplæring i AUS (som du leste om ved skolestart)

Feilsøking
* Bryt spenningen og feilsøk hvis installasjonen ikke virker. 

 

Dokumentasjon

Sluttkontroll
Utfør en sluttkontroll av din installasjon. Les Elenergi Vg1 elektrofag, 2015.

Oppgave:
* Se film: SE FILM OM “5 SIKRE”
* Du målte kontinuiteten før du koblede spenningen til fordelingsskapet.

 

Kursfortegnelse
Oppgave:
* Lag kursfortegnelse for din installasjon. Bruk for eksempel skjema ”5 sikre” eller lag eget skjema.

 

Brukerveiledning
Oppgave:
Lag en enkel brukerveiledning til kunden. Der skal det blant annet stå hvordan og hvor ofte kunden skal teste jordfeilautomaten. 

 

Vurdering

Min innsats:

 • Hvordan var min planlagte tidsbruk i forhold til virkelige tidsforbruk? Hvis det var forskjell, hva var grunnen? Skriv en kort begrunnelse.
 • Hva har jeg lært av denne oppgaven? Stemmer det med kjerneelementene og kompetansemålene nedenfor? Skriv en kort forklaring.
 • Hva var bra med denne oppgaven? Skriv en kort begrunnelse for hvorfor det var bra?
 • Hva kan jeg gjøre neste gang? Skriv en kort forklaring.
 • Hvilken karakter mener jeg at jeg skal ha på denne oppgaven? Laget eget skjema eller bruke ferdig forslag på skjema.
 • Læreren setter karakter på oppgaven min på skjemaet jeg brukte sammen med meg.

 

 

MÅL MED OPPGAVEN

Oppgaven dekker hele eller deler av disse kjerneelementer og kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Komponenter, kretser og utstyr i Vg1 elektrofag handler om det å kunne regne på og utføre målinger på elektriske og elektroniske kretser og kunne anvende utstyr og komponenter i helhetlige systemer. Dette innebærer også å kunne programmere utstyr og komponenter.
 • Yrkesutøvelse i Vg1 elektrofag omfatter praktiske og teoretiske ferdigheter som er nødvendige for å begrunne og utføre arbeidsoppgaver. Fagene skal stimulere til kreativitet og utvikle elevenes kompetanse på å finne gode løsninger. Kjerneelementet skal legge til rette for at elevene samarbeider uavhengig av kjønn og kultur og aktivt bidrar til en trygg skolehverdag og trygge arbeidsrutiner for å unngå at farlige situasjoner oppstår.
 • Kommunikasjon-, el- og maskinsikkerhet i vg1 elektrofag omfatter regelverk som regulerer faget for å unngå skade på liv, helse og materiell. Regelverket anvendes ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av yrkesoppgaver. Kjerneelementet innebærer også sikring av datainformasjon og informasjons- og kommunikasjonssystemer.
 • Muntlige ferdigheter i Vg1 elektrofag innebærer å bruke presis fagterminologi i møte med andre. Diskusjoner om sikkerhet, energiløsninger og faglige løsninger, er eksempler på temaer som krever gode språklige ferdigheter.
 • Å kunne skrive i Vg1 elektrofag innebærer å kunne beskrive valg av faglige løsninger og lage dokumentasjon av praktiske arbeidsoppgaver. Språk og symboler skal være faglig korrekt og tekstene presise og forståelige for leser.
 • Å kunne lese i Vg1 elektrofag innebærer å tolke ulike fagtekster som sikrer at arbeidet utføres i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger. Dette innebærer kunnskap om faglige termer og symboler som er aktuelle ved utførelse av arbeidsoppgaver.
 • Å kunne regne i Vg1 elektrofag innebærer å utføre matematiske beregninger på elektriske og elektroniske kretser og vurdere resultatet opp mot målte verdier. Dette innebærer også riktig bruk av symboler og prefikser ved oppgaveløsning.
 • Digitale ferdigheter i Vg1 elektrofag omfatter å etablere digital kommunikasjon, utføre feilsøking, simulering og programmering ved hjelp av digitale verktøy. Digitale ferdigheter innebærer også å være kildekritisk ved informasjonssøk og å produsere tegninger og teknisk underlag. A holde seg oppdatert på ny teknologi og vise digital dømmekraft og etisk refleksjon inngår i ferdighetene.
 • planlegge og dokumentere beskrevne arbeidsoppgaver og forklare virkemåten til komponenter, kretser og utstyr som inngår i energi- og styresystemer bruke riktig håndverktøy og maskiner, og produsere deler i metall eller andre materialer ut fra arbeidstegninger
 • montere et mindre fordelingssystem med tilhørende jordingssystem og beskrive prinsipiell oppbygning av TN-, IT- og TT- nett
 • velge utstyr, kabel og vern ut ifra forutsatt bruk, beregne og dokumentere spenningsfall og beskyttelse mot overbelastning
 • gjennomføre risikovurdering og utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for elsikkerhet, maskinsikkerhet og HMS, og utføre førstehjelp
 • bruke dokumentasjon og egnet instrument til å feil søke på elektriske installasjoner og maskiner
 • utføre arbeidet fagmessig i henhold til forskrifter, montasje- og installasjonsanvisninger og bruke riktig håndverktøy og maskiner